Проект за промени в ЗМВР

Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот gordon » 30 Окт 2015, 22:46

Текста е от фейсбук страницата на ССМВР

ДНЕС 30.10.2015 ГОДИНА
ПРОКЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
приет на извънредно заседание на Министерски съвет на 30.10. 2015 г.
§10. В Закона за Министерството на вътрешните работи ( обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 178, ал. 1, т. 1 се отменя.
Чл. 178. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време - в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият трудов стаж, приравнен към първа категория труд;
2. изпълнение на специфични служебни дейности;
3. извънреден труд;
4. работа при специфични условия - при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) постигнати резултати в служебната дейност.
(2) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 5 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(3) Служителите на МВР, работещи в Медицинския институт на МВР, получават и възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор.
2. В чл. 180, ал. 7 се създава изречение второ:
„Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.”
Чл. 180. (1) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование - не по-малко от 1,8;
2. за средно образование - не по-малко от 1,3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната. Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3.
(4) Размерът на добавката за работа в МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават и допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5. Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2.
(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно сума за облекло при условия, по ред и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител или лице, работещо по трудово правоотношение, по ред и в размери, определени от министъра на вътрешните работи.
3. В чл. 181:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На държавните служители в МВР се осигурява храна или левовата й равностойност в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България”;
б) в ал. 4 думите ”ал. 1-3” се заменят с „ал.2 и 3”
Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност.
(2) На държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за облекло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, се осигурява безплатна храна. На служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.
(4) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Условията и редът за предоставяне на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определят с наредби на министъра на вътрешните работи.
(6) Сумите и доволствията по ал. 1 - 3 не се облагат с данъци.
4. В чл. 185, ал. 1 думите „служителите в МВР” се заменят с „държавните служители по чл. 142, ал.1, т.1
Чл. 185. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Безплатните пътувания на служителите по ал. 1 се извършват с превозен документ (карта) по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.04.2015 г.) (1) Служителите на МВР са:
1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.
5. В чл. 189:
а) в ал. 1, т.1 числото „30” се заменя с „20”;
б) в ал. 3 думите „т.1” и запетаята след тях се заличават.
Чл. 189. (1) Държавните служители в МВР имат право на следните видове отпуски:
1. редовен платен годишен отпуск - в размер 30 работни дни;
2. допълнителен платен годишен отпуск - по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по чл. 187, ал. 5, т. 1 - до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място - в размер на един работен ден, който не може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск - до 6 месеца за цялата служба;
6. неплатен отпуск - за времето на заемане на длъжност по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации;
7. неплатен отпуск по реда на чл. 247;
8. неплатен служебен отпуск по реда на чл. 161, ал. 1 - 3 от Изборния кодекс;
9. неплатен отпуск - за времето на провеждане на стаж по чл. 294 от Закона за съдебната власт;
10. неплатен отпуск по реда на чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по ал. 1, т. 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За времето на платения годишен отпуск държавните служители в МВР получават основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и за научна степен съобразно размера им към момента на започване ползването на отпуска.
(4) Когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуската през съответния месец се определя от брутното възнаграждение по ал. 3 и броя на работните дни на съответния месец.
(5) Когато по силата на нормативен акт от определена дата се увеличават заплатите на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутното възнаграждение по ал. 3, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 4 и разликата се доплаща.
(6) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1 - 3 с парично обезщетение освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(7) Редът за ползване на отпуск по ал. 1 от служителите на МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(8) Ежегодно на служителите в МВР се изплаща еднократно сума за пътни разходи по време на платен годишен отпуск при условия и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
6. В чл. 234:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер на 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.”;
б) в ал. 2 думите ” не може да бъде по-малък от 15” се заменят с „ е 10”;
в) в ал. 3 думите „10 месечни” се заменят с „5 месечни”
Чл. 234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Когато държавните служители са прослужили 10 и повече години и служебното им правоотношение е прекратено по здравословни причини, размерът на еднократното обезщетение не може да бъде по-малък от 15 месечни възнаграждения.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 2, когато прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното обезщетение е в размер 10 месечни възнаграждения.
(4) При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение от полагащото се обезщетение, определено по реда на ал. 1 - 3, се приспадат толкова месечни възнаграждения, колкото вече са получени от служителите на длъжности по чл. 235, ал. 1.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност в размер, определян ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(6) При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния служител на преживелия съпруг, децата и родителите се изплаща обезщетението по ал. 1.
(7) Разпоредбите на ал. 1 и 5 не се прилагат, когато служебното правоотношение е прекратено по чл. 226, ал. 1, т. 7, букви "а", "д" и "з", т. 8 и 14.
(8) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение за неизползвания отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 - 3.
(9) За годината на освобождаване от служба обезщетението по ал. 8 се изплаща пропорционално на прослужените месеци.
(10) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение
7. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „прослужено време, за” се заличават.
Чл. 239. (1) Обезщетенията по този закон се изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл. 238, което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения за прослужено време, за работа при специфични условия, за изпълнение на специфични служебни дейности, за научна степен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по чл. 234, ал. 1 - 6, 236 и 238 не подлежат на облагане с данък.
gordon
 
Мнения: 7
Регистриран на: 21 Авг 2012, 07:31

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот Бай Тошо » 31 Окт 2015, 09:35

Крайно време е, кой е....л е...л, Мара вече не е к......а и си вдигна гащите. На печелившите честито k:))
Аватар
Бай Тошо
 
Мнения: 28
Регистриран на: 23 Фев 2009, 09:36

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот kamen » 31 Окт 2015, 10:48

На страницата на Министерство на финансите е публикуван "Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г." Там цитирания параграф 10 не съществува. параграф 9 е последен. Не изключвам възможността на самото заседание на Министерския съвет да е допълнен Проекта за Решение с посочения параграф 10 и други параграфи, касаещи МО и ДАНС. Стенограмата от заседанието на Министерския съвет от 30.10.2016 г. все още не е качена на сайта на МС. Като качат стенограмата може би ще се изясни има ли допълнение към Проекта за Решение.
kamen
 
Мнения: 6
Регистриран на: 01 Юли 2013, 12:37

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот vargo » 31 Окт 2015, 16:16

gordon написа:Текста е от фейсбук страницата на ССМВР

ДНЕС 30.10.2015 ГОДИНА
ПРОКЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
приет на извънредно заседание на Министерски съвет на 30.10. 2015 г.
§10. В Закона за Министерството на вътрешните работи ( обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 178, ал. 1, т. 1 се отменя.
Чл. 178. (1) Към основното месечно възнаграждение на държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения за:
1. прослужено време - в размер 2 на сто върху основното месечно възнаграждение за всяка година стаж, но не повече от 40 на сто; при определяне на размера се взема предвид целият трудов стаж, приравнен към първа категория труд;
2. изпълнение на специфични служебни дейности;
3. извънреден труд;
4. работа при специфични условия - при условия и в размер, определени от Министерския съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) постигнати резултати в служебната дейност.
(2) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 5 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(3) Служителите на МВР, работещи в Медицинския институт на МВР, получават и възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор.
2. В чл. 180, ал. 7 се създава изречение второ:
„Лицата, работещи по трудово правоотношение, не получават допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.”
Чл. 180. (1) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават основно месечно възнаграждение, което се образува от заплатата за длъжност и добавката за работа в МВР.
(2) Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се утвърждава ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва:
1. за висше образование - не по-малко от 1,8;
2. за средно образование - не по-малко от 1,3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Най-ниската заплата за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, не може да бъде по-малка от минималната работна заплата, установена за страната. Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3.
(4) Размерът на добавката за работа в МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават и допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 4 и 5. Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2.
(6) На лицата по ал. 1 се изплаща ежегодно сума за облекло при условия, по ред и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител или лице, работещо по трудово правоотношение, по ред и в размери, определени от министъра на вътрешните работи.
3. В чл. 181:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На държавните служители в МВР се осигурява храна или левовата й равностойност в размер, който се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България”;
б) в ал. 4 думите ”ал. 1-3” се заменят с „ал.2 и 3”
Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност.
(2) На държавните служители се осигуряват работно и униформено облекло и друго вещево имущество и снаряжение, а на неносещите униформа се изплаща ежегодно парична сума за облекло.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, се осигурява безплатна храна. На служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се осигуряват ободряващи напитки.
(4) Размерът на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(5) Условията и редът за предоставяне на сумите и доволствията по ал. 1 - 3 се определят с наредби на министъра на вътрешните работи.
(6) Сумите и доволствията по ал. 1 - 3 не се облагат с данъци.
4. В чл. 185, ал. 1 думите „служителите в МВР” се заменят с „държавните служители по чл. 142, ал.1, т.1
Чл. 185. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При изпълнение на служебните си задължения служителите в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) Безплатните пътувания на служителите по ал. 1 се извършват с превозен документ (карта) по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.04.2015 г.) (1) Служителите на МВР са:
1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.

(2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.
5. В чл. 189:
а) в ал. 1, т.1 числото „30” се заменя с „20”;
б) в ал. 3 думите „т.1” и запетаята след тях се заличават.
Чл. 189. (1) Държавните служители в МВР имат право на следните видове отпуски:
1. редовен платен годишен отпуск - в размер 30 работни дни;
2. допълнителен платен годишен отпуск - по един ден за всяка прослужена година, включително за приравнения трудов стаж, но не повече от 10 работни дни;
3. допълнителен платен годишен отпуск по чл. 187, ал. 5, т. 1 - до 12 работни дни;
4. допълнителен платен годишен отпуск при преместване на работа в друго населено място - в размер на един работен ден, който не може да се компенсира с парично обезщетение;
5. неплатен отпуск - до 6 месеца за цялата служба;
6. неплатен отпуск - за времето на заемане на длъжност по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации;
7. неплатен отпуск по реда на чл. 247;
8. неплатен служебен отпуск по реда на чл. 161, ал. 1 - 3 от Изборния кодекс;
9. неплатен отпуск - за времето на провеждане на стаж по чл. 294 от Закона за съдебната власт;
10. неплатен отпуск по реда на чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.
(2) Отпуските по ал. 1 се зачитат за трудов стаж по този закон, освен в случаите по ал. 1, т. 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За времето на платения годишен отпуск държавните служители в МВР получават основното месечно възнаграждение и допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и за научна степен съобразно размера им към момента на започване ползването на отпуска.
(4) Когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното брутно възнаграждение за всеки ден от отпуската през съответния месец се определя от брутното възнаграждение по ал. 3 и броя на работните дни на съответния месец.
(5) Когато по силата на нормативен акт от определена дата се увеличават заплатите на държавните служители и това увеличение не е включено в размера на брутното възнаграждение по ал. 3, се извършват съответните преизчисления на среднодневното брутно възнаграждение по ал. 4 и разликата се доплаща.
(6) Забранява се компенсирането на отпуските по ал. 1, т. 1 - 3 с парично обезщетение освен при прекратяване на служебното правоотношение.
(7) Редът за ползване на отпуск по ал. 1 от служителите на МВР се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
(8) Ежегодно на служителите в МВР се изплаща еднократно сума за пътни разходи по време на платен годишен отпуск при условия и в размер, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
6. В чл. 234:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на еднократно парично обезщетение в размер на 50 на сто от брутното месечно възнаграждение за всяка прослужена година, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.”;
б) в ал. 2 думите ” не може да бъде по-малък от 15” се заменят с „ е 10”;
в) в ал. 3 думите „10 месечни” се заменят с „5 месечни”
Чл. 234. (1) При прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
(2) Когато държавните служители са прослужили 10 и повече години и служебното им правоотношение е прекратено по здравословни причини, размерът на еднократното обезщетение не може да бъде по-малък от 15 месечни възнаграждения.
(3) При прекратяване на служебното правоотношение при условията на ал. 2, когато прослуженото време е по-малко от 10 години, еднократното обезщетение е в размер 10 месечни възнаграждения.
(4) При повторно и при всяко следващо прекратяване на служебното правоотношение от полагащото се обезщетение, определено по реда на ал. 1 - 3, се приспадат толкова месечни възнаграждения, колкото вече са получени от служителите на длъжности по чл. 235, ал. 1.
(5) При прекратяване на служебното правоотношение след прослужени 10 и повече години държавните служители имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност в размер, определян ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
(6) При прекратяване на служебното правоотношение поради смърт на държавния служител на преживелия съпруг, децата и родителите се изплаща обезщетението по ал. 1.
(7) Разпоредбите на ал. 1 и 5 не се прилагат, когато служебното правоотношение е прекратено по чл. 226, ал. 1, т. 7, букви "а", "д" и "з", т. 8 и 14.
(8) При прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители се изплаща обезщетение за неизползвания отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 - 3.
(9) За годината на освобождаване от служба обезщетението по ал. 8 се изплаща пропорционално на прослужените месеци.
(10) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение
7. В чл. 239, ал. 1, т. 2 думите „прослужено време, за” се заличават.
Чл. 239. (1) Обезщетенията по този закон се изплащат на базата на месечното възнаграждение, определено към датата на прекратяване на служебното правоотношение, на отстраняване от длъжност или на установяване на събитието по чл. 238, което включва:
1. основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения за прослужено време, за работа при специфични условия, за изпълнение на специфични служебни дейности, за научна степен.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Обезщетенията по чл. 234, ал. 1 - 6, 236 и 238 не подлежат на облагане с данък.


Дали за всички се отнася понеже гледам ,че вече има три категории служители на МВР?????
КОЙ КЕ КАЖЕ ДЕКА НЕ СУМ МАКЕДОНЕЦ, КЕ МУ ГО ПРЕСЕЧАМ ЯЗИКОТ,
И КОЙ КЕ КАЖЕ ДЕКА НЕ СУМ БЪЛГАРИН, КЕ МУ Я СКИНАМ ГЛАВТА“.....
Тодор Александров
Аватар
vargo
 
Мнения: 605
Регистриран на: 05 Яну 2009, 21:50

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот armi » 31 Окт 2015, 17:23

Това е от Фен страницата на СФСМВР :

Борислав Мазнев
6 часа · Редактирано
Какво инфо точно искате да получите, колеги ?
Мога да ви напиша доклад с всичките лъжи и глупости които се казаха днес от МВР:
по т. 1. Наредба 592/15г. - няма да бъде обнародвана нова. Запазва се настоящото "прееб@но" положение. Въпреки представените Становище от НОИ и Наредба за раб. време в МП ( предоставена ни от колегите от ССЗБ), получихме реплика от МВР - съдете ни, не ни интерисува.
по т.2 Намаляване на ССД - причини и основания? Отговор от ДПУБ - Пеев - не е вярно ,че са намалени , даже напротив увеличени са. МВР е дало на дирекциите повече пари. Защо ви се намаляват - питайте директорите, сумите за ССД се дават по преценка на ръководителя на съответната структура и не могат да бъдат фиксирани или вкарани в основната заплата. ДПУБ не може да каже дали сумите за ССД през 2016г. ще бъдат увеличени, както и да представят официална справка какви лимити са били отпуснати по структури и как са усвоени. МВР няма визия за промяна на Наредбата за ССД , поради липса на ресурси.
по т.3 МВР категорично заявява, обезщетенията при пенсиониране няма да бъдат променени!!!???!!!??? От МВР е представено становище в МС и в него няма насоки за намаляване на обезщетенията. На поставен лично от мен неколкократно въпрос: ЗАЩО МВР НЕ ОПРОВЕРГАВА МФ ( В. ГОРАНОВ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТ??? ( Поне 4-5 пъти попитах!) В отговор получихме мълчание или мрънкане, че това са виждания на Горанов, но не и на правителството.
На поставен от СФСМВР въпрос: Това поредната скрита оптимизация ли е ? Последва неловко мълчание. Отговор не получихме или по-скоро получихме, но на по-късен етап.
по т.4. НСГ поставиха 2 въпроса:
- да се премахне предложението е ЗДБ-2016 за премахване на безплатното пътуване на ЛРТП и админ. държ. служители. Отговор от МВР - това може да се реши само от НС.
- ще бъдат ли увелични заплатите на ЛРТП, тъй като МРЗ доближава заплащането на ЛРТП в МВР. Отговор от МВР - Не, няма да се увеличат. МРЗ все още не е достигнала заплатите на ЛРТП в МВР.
Поставен въпрос от СО:
- ще бъдат ли намалени парите за храна (порциона 120лв.)? Отговор от МВР - порциона няма да се намалява. ( виж гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016! )
- Какви ще са сумите по СУЦ? Отговор от МВР - СУЦ ще има , но не се знае какви са сумите - коментира са размер от 9 лв. на човек с наложен данък (10%).
- Кога ще бъдат осигурени униформи и ремонт на сградите. Отговор от МВР: Няма униформи! Пари за ремонт на сградите - директорите да кандидатстват по програми за енергийна ефективност , т.е. да теглят заеми (нещо на което нямат право).
- Граница - преговаря се с ЕК за отпускане на 2 милиона евро , които ще се използват за ремонт на авариралите МПС, което ще стане евентуално след 2 години.
- ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - масови напускания и пенсионирания? Каква е визията на МВР. Отговор от МВР: Наблюдаваме динамиката на този процес, фактите са повече от тревожни: за м.септември са напуснали 537 човека, средно 120-130 човека напускат месечно. Увеличението на напускащи е 200% в сравнение с миналата година. Ф. Гунев ( извън заседнаието) - за м. Октомври има подадени над 800 заявления за напускане и пенсиониране , от тях 15% административни , останалите мл. изпълнителски длъжности. Стартират конкурси в рамките на 2-3 месеца за: 250 човека за пожарната , 150 за гранична полиция, около 300 щата за ОДМВР и Жадармерия.
- ОТОПЛЕНИЕ през зимния сезон ? Отговор от МВР - Нямаме договори за тази година, няма осигурено гориво за отопление!!!
- предвижда ли се увеличение на заплатите през 2016г. ? Отговор от МВР - поискали сме 10 000 000лева, но те няма стигнат дори за изплащане на дължимите обезщетения за напусналите и пенсионираните.
Край на доклада!!!
Веднага след приключването на ССП "получихме" и гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016 със следните предвиждани промени:
1. Премахване на коефициента за прослужено време в МВР за ДС - с което месечно заплащането ще падне около 200 до 400лева;
2. Премахване на добавката за работа в МВР за ЛРТП;
3. Порциона ще се определя със ЗДБ по предложение на МФ;
4. Безплатно пътуване в гр. транспорт - само за ДС по ЗМВР;
5. Намаляване дните платен годишен отпуск от 30 на 20;
6. Премахване на допълните възнаграждения (ССД, порцион и др.) при отпуск;
7. Редуциране на заплатите ( обезщетенията ) при пенсиониране от 20 на до 10 ( -50%).
На коя част от доклада ще повярвате ? Аз лично на втората.
А, на тези от вас които останат на работа в МВР препоръчвам да прочетат стенограмата от ССП.
(Прикачената по-рано от мен снимка е на гласуван днес от МС проект на ЗДБ - 2016 и е от файл който излезе от кабинета на м-ра на ВР !!! Толкова по достоверността и произхода й. Който иска да вярва, който не иска си е негова работа.
armi
 
Мнения: 284
Регистриран на: 24 Яну 2009, 18:28

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот r_vardarov » 31 Окт 2015, 19:03

Писна ми ,от тези модератори,нали това е свободен форум на служителите на МВР,защо пак ми изтрихте питането.Толкова ли нелицеприятна истината за някои.
r_vardarov
 
Мнения: 65
Регистриран на: 27 Авг 2009, 22:53

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот MasterCop » 31 Окт 2015, 19:19

Нищо не е трито - сигурен ли си че си писал в тази тема? Защото виждам че питането ти е в друга - viewtopic.php?f=6&t=6067&p=112882#p112871
ИзображениеИзображение
Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи!
Аватар
MasterCop
Администратор
 
Мнения: 2271
Регистриран на: 17 Дек 2008, 21:26

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот CAH » 31 Окт 2015, 20:59

Решението е взето.
Прекратявам кариерата на полицай.
Вече няма значение, че ми се работеше още.
Но всяка приказка си има край...
CAH
 
Мнения: 23
Регистриран на: 07 Фев 2009, 22:25

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот stenli » 01 Ное 2015, 05:14

Това от кога влиза в сила ? Мислех тоя месец към 20 число да пускам заявлението за пенсиониране ама нищо не ме бърка и утре да го пусна . В петък петима човека пуснаха заявленията .
stenli
 
Мнения: 488
Регистриран на: 19 Дек 2008, 21:09

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот Mutaka » 01 Ное 2015, 07:27

Щом са със закона за държавния бюджет, промените ще влязат в сила от 01.01.2016.
Mutaka
 
Мнения: 9
Регистриран на: 30 Май 2015, 17:18

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот stenli » 01 Ное 2015, 08:03

Като гледам на къде вървят нещата за нова година дежурни ще са началника с двамата му заместници щото нямат за пенсия :D
stenli
 
Мнения: 488
Регистриран на: 19 Дек 2008, 21:09

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот Mutaka » 01 Ное 2015, 09:52

vargo написа:Дали за всички се отнася понеже гледам ,че вече има три категории служители на МВР?????


Чл. 142. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 01.04.2015 г.) (1) Служителите на МВР са:
1. държавни служители - полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
2. държавни служители;
3. лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
(4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон


То май си пише за кого се отнася на писаното в закона за МВР.
Mutaka
 
Мнения: 9
Регистриран на: 30 Май 2015, 17:18

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот додо1 » 01 Ное 2015, 11:28

А има ли яснота, или впоследствие ще се определя, кои ще са държавни служители по ЗМВР и кои само държавни служители?
додо1
 
Мнения: 8
Регистриран на: 01 Ное 2015, 11:23

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот dandy72 » 01 Ное 2015, 12:32

Това може да се разбере от Правилника за устройството и дейността на МВР допълнен на 01.09.2015 година. Така като гледам би трябвало да има нов Класификатор на длъжностите в МВР. Що се отнася за промените в ЗМВР, включени в Закона за Държавния Бюджет, то те реално трябва да са предложение конкретно на министъра на МВР, а не на финансовия министър. Промените, които се предвиждат се покриват с правилата по Закона за Държавния служител. Това е моето мнение.
dandy72
 
Мнения: 15
Регистриран на: 02 Юни 2009, 19:05

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот qweril » 01 Ное 2015, 13:10

Да де, ама се променят члена и точката, които касаят ВСИЧКИ държавни служители в МВР, не само тези, които са по Закона за държавния служител.
qweril
 
Мнения: 85
Регистриран на: 31 Яну 2009, 19:00

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот titivp » 01 Ное 2015, 13:26

В най-скоро време очаквайте и последната промяна - държавните служители в МВР и лицата по трудово правоотношение са ДЛЪЖНИ да предоставят 1/2 от месечното си трудово възнаграждение на министерството. И без това го правим та да е поне законово регламентирано.
titivp
 
Мнения: 1
Регистриран на: 01 Ное 2015, 13:21

Re: Проект за промени в ЗМВР

Мнениеот dandy72 » 01 Ное 2015, 13:34

За сега няма официален документ. Все още не са качени на сайта стенограмата и решенията от заседанието на Министерски съвет проведено на 30.10.2015 г.
dandy72
 
Мнения: 15
Регистриран на: 02 Юни 2009, 19:05

Следваща

Назад към Актуални теми и събития

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта

cron