Страница 1 от 1

ЕДНО ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СФСМВР

МнениеПубликувано на: 19 Юли 2009, 15:30
от papi
От policebg.free.bg
Публикувано на: 19.07.2009 00:00 Заглавие: ЕДИН ОТ ПРОЕКТИТЕ ЗА НОВ УСТАВ

Проект за промени - суров

УСТАВ

НА
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), наричана по-нататък „Федерацията” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, полагащи труд по трудово или служебно правоотношение в системата на Министерството на вътрешните работи на Република България, обединени за защита на своите професионални и социално-икономически интереси и права, които приемат този Устав.

(2) Федерацията е независима от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

(3) Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.

Член 2. Федерацията се учредява за неопределен срок.

Раздел II
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 3. (1) СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ е юридическо лице – синдикална организация. Този статут е придобит с вписването й в Софийски градски съд, фирмено отделение, Регистър по ЗЮЛНЦ, при спазване разпоредбите на § 2, ал. 2 ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1-3; 5-7 и 9 ЗЮЛНЦ.

(2) Наименованието на синдикалната организация - СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва ” TRADE-UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN THE MINISTRY OF INTERIOR-TUFEMI ”.

(3) Седалището на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”. Адресът на управление на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 59.

Член 4. Федерацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат, и собствени банкови сметки.

Член 5. СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ се представлява от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие – от заместник-председател или от Упълномощен от Управителния съвет негов член.


Раздел III
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ


Член 6. Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Член 7. За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:
1. водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2. сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3. синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5. оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6. изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на индустриалните отношения, служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8. установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9. представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11. провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото законодателство.

Член 8. Федерацията може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.

Член 9. (1). Федерацията може да взаимодейства с организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.

(2). Федерацията може да членува в национални, регионални или браншови обединения, по решение на Федеративния съвет и в съответствие със законодателството.


Раздел IV
СТРУКТУРА. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10. Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.

КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО
Член 11. Основни структури - Колективни членове на Федерацията са:
1. Синдикати, изградени на организационно-професионален принцип съобразно основните структури на МВР.
2. Синдикални дружества, изградени на регионален принцип, съобразно изградените териториални структури на МВР.

Член 12. Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в Управителния съвет, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол, документи по образец, утвърдени с правилник за членството.

Член 13. Колективните членове на Федерацията имат право:
1. Да участват в цялостната дейност на Федерацията.
2. Да участват в разработването и приемането на програмните и устройствените документи.
3. Да получават текуща информация за всички решения на органите на управление на Федерацията.
4. Да получават финансова, юридическа и организационна помощ от Федерацията.
5. Да участват солидарно в акции, препоръчани от Федерацията.
6. Да напуснат Федерацията.

Член 14. Колективните членове на Федерацията са длъжни:
1. Да спазват Устава, устройствените и програмните актове на Федерацията.
2. Да изпълняват решенията на Федеративния съвет и на Общото събрание на Федерацията.
3. Да съдействат за осъществяване решенията на ръководните и контролните органи на Федерацията.
4. Редовно да правят отчисления към Федерацията от събрания от тях членски внос от индивидуалните синдикални членове, съгласно Наредба на Федеративния съвет за реда, начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос.
5. Да дават информация пред Федеративния съвет за дейността си и броя на членовете си по ред и схема, одобрени от него.
6. Да не проповядват под каквато и да е форма насилие, милитаризъм, расова, национална и религиозна омраза или дискриминация, и тоталитарни идеологии.

Член 15. Прекратяването на колективното членство във Федерацията може да стане при следните случаи:
1. При прекратяване съществуването на Федерацията.
2. При прекратяване съществуването на колективния член.
3. По желание на колективния член. В случая колективният член представя пред Федеративния съвет валидно взето решение от компетентния си ръководен орган, за напускане на Федерацията.
4. Чрез изключване, с решение на Федеративния съвет, при следните случаи:
А). доказано с документи невнасяне на отчисления от членски внос по неуважителни причини повече от три месеца;
Б). При доказани с документи действия или бездействия, уронващи престижа на Федерацията или несъответстващи с нейния Устав.


ИНДИВИДУАЛНО ЧЛЕНСТВО
Член 16. Всяко дееспособно физическо лице - служител на Министерство на вътрешните работи, наето по служебно или трудово правоотношение, може да членува в синдикат или синдикално дружество, организирани по чл. 11 от настоящия Устав.

Член 17. (1). Приемането на индивидуални членове става въз основа на подадено писмено заявление до ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество. В заявлението се изразява съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията.

(2). Ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество разглежда постъпилите заявления в едномесечен срок от постъпването им. На кандидат-члена се връчва препис-извлечение от решението на ръководството на съответната структура. Отказът за приемане на кандидат-члена подлежи на обжалване пред Управителния съвет, в 14-дневен срок от узнаването му. Решението на Управителния съвет по обжалването, е окончателен.

Член 18. Всеки индивидуален член има право да участва в управлението на Федерацията, да избира и да бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи; да бъде информиран за тяхната дейност и за дейността на Федерацията; да получават правна и друга експертна помощ при преференциални условия; да получават подкрепа, включително финансова, от Федерацията; при определени условия и ред да бъдат представлявани от Федерацията безплатно при съдебни производства за защита на техните права.

Член 19. Всеки индивидуален член е длъжен да работи за осъществяване целите на Федерацията и за изпълнение решенията на ръководните й органи; да спазва Устава на Федерацията; да заплаща редовно членски внос; да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията; своевременно да информира ръководните органи на Федерацията за всяко нарушение на права и законни интереси на членове на Федерацията.

Член 20. Индивидуалното членство се прекратява:
1. При прекратяване съществуването на съответния синдикат, синдикално дружество или на Федерацията.
2. С писмено заявление за напускане, отправено до ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество.
3. С изключване при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание, на Федеративния съвет или на Управителния съвет, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията. Решението за изключване се взема от ръководството на съответния синдикат или синдикално дружество, с обикновено мнозинство. Изключеният синдикален член може да обжалва решението за изключване пред Управителния съвет, в четиринадесетдневен срок от получаване на писмено уведомление за изключването си. Решението на Управителния съвет е окончателно.
4. Самоизключване поради спиране плащането на членски внос повече от три месеца, при липса на доказани уважителни причини.
5. При смърт или поставяне под запрещение.


Раздел V
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Член 21. Органи на управление на Федерацията са Национална конференция, Федеративен съвет, Управителен съвет и Председател.

Член 22. (1). Върховен орган на Федерацията е Националната конференция. Тя се състои от делегирани представители на всички синдикати и синдикални дружества – колективни членове на Федерацията, при квота и ред на делегиране, определени от Федеративния съвет.

(2). Редовна Национална конференция се свиква веднъж на четири години по начин и ред за свикване, определен от Федеративния съвет. Федеративният съвет определя и реда за организиране и провеждане на Национална конференция.
.
(3). Националната конференция започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от половината от колективните членове, но не по-малко от 2/3 от делегираните представители. Заседанията се председателстват от Председателя, Зам.председател или член на Управителния съвет, определен от Конференцията.

(4). Националната конференция взема решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при явно гласуване и обикновено мнозинство (50 % +1) от присъстващите при започване на заседанието, освен в случаите, изрично предвидени в този Устав.

(5). По настояване на 1/10 от делегатите, Националната конференция може да взема отделни решения и с тайно гласуване.
Член 23. Националната конференция:

(1). Изслушва и приема отчета на Председателя на Федерацията и освобождава или не Председателя и членовете на УС от отговорност.
(2). Изменява и допълва Устава на Федерацията, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите в началото на заседанието делегати, с явно гласуване.
(3). Избира председател и двама зам. председатели с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите в началото на заседанието делегати, при явно гласуване, с мандат до следващата конференция.
(4). Избира членове на Управителния съвет на Федерацията. Избраният екип Председател и заместник-председатели предлага брой на членовете на Управителния съвет, който се утвърждава от Конференцията. Екипът предлага листата за членове на Управителния съвет, която се гласува поименно при явно гласуване, с обикновено мнозинство. При неизбиране на член от предложената листа той се замества с нова кандидатура, предложена от екипа. Предложението се гласува по същия ред, до попълване състава на гласувания брой членове на Управителния съвет.
(5). Определя минималния размер на членския внос на физическите лица – индивидуални членове.
(6). Взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на Федерацията.

Член 24. (1). Висш ръководен орган на Федерацията между две Национални конференции е Федеративният съвет (ФС), който представлява отворена структура. Състои се от членовете на Управителния съвет и 28 упълномощени представители на колективните членове (синдикати и синдикални дружества) от 28-те области в страната. Председателят на Федеративната контролна комисия, експерти и съветници участват с право на съвещателен глас.

(2). Заседанията на ФС започват, когато на тях присъстват 2/3 от членовете му. Ако в обявения за заседание ден и час не приисъстват 2/3 от членовете, заседанието се отлага с един час, след което се провежда независимо от броя на присъстващите.

(3). ФС взема решения с явно гласуване и обикновено мнозинство (50 % + 1) от гласовете на членовете си, присъстващи в началото на заседанието, освен когато в настоящия Устав не е предвидено друго.

Член 25. Федеративният съвет:
(1). Изработва Правилник за дейността си.
(2). Изслушва и приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Федеративната контролна комисия.
(3). Избира Федеративна контролна комисия на Федерацията с обикновено мнозинство и явно гласуване. Определя броя на членовете й, правомощията й и приема Правилник за дейността й.
(4). По предложение на Управителния съвет разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на Федерацията и взема решения.
(5). Координира дейността на членовете си.
(6). Осигурява информация на членовете си за дейността на Федерацията.
(7). Разглежда и утвърждава заявленията за членство във Федерацията. Взема решения за изключване на колективни членове.
(. Утвърждава бюджета на Федерацията и приема отчета за изпълнението му.
(9). Може да освободи член на Управителния съвет по негово желание или в случаите, ако даден член на УС е извършил доказани нарушения на Устава на Федерацията. Решението се взема с обикновено мнозинство (50 % + 1) от присъстващите в началото на заседанието членове на Федеративния съвет при тайно гласуване.
(10). Утвърждава заместник на член на Управителния съвет, който отсъства продължително време по обективни причини, до завръщането му. Изборът се извършва с обикновено мнозинство (50 % + 1) от присъстващите в началото на заседанието членове на Федеративния съвет при явно гласуване.
(11). Попълва състава на Управителния съвет и на Федеративната контролна комисия.
(12). Определя реда за свикване, организиране и провеждане на Национална конференция.
(13). Решение за извънредна Национална конференция може да се вземе от Федеративния съвет при писменно искане на 1/10 от индивидуалните членове на Федерацията, представено в Управителния съвет.
(14). При необходимост Федеративният съвет може да сформира временни или постоянни експертни комисии.

Член 26. (1). Федеративният съвет провежда редовни заседания веднъж на шест месеца. Датата, мястото и проекта за дневния ред се определя с решение на Управителния съвет.
(2). Федеративният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по инициатива на Председателя, на Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете на Федеративния съвет.

Член 27. Управителният съвет (УС) е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между заседанията на Федеративните съвети. Той се състои от председател, двама заместник – председатели и членове на УС. Членовете на Управителния съвет са членове на Федеративния съвет с право на по един глас.

Член 28. Управителният съвет:
(1). Изпълнява решенията на Националната конференция и на Федеративния съвет.
(2). Изработва правилник за дейността си.
(3). Подготвя и свиква заседанията на Федеративния съвет.
(4). Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Федерацията. Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство и явно гласуване.
(5). Разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на Федерацията и при нарушения разглежда конкретните случаи и ги внася във Федеративния съвет за решение.
(6). Следи за спазването на Устава, решенията на Конференцията и на Федеративния съвет.
(7). Изработва бюджет на Федерацията и го предлага на Федеративния съвет за утвърждаване.
(. Стопанисва и управлява имуществото на Федерацията и се разпорежда с него.
(9). Приема финансовите отчети и баланси на Федерацията;
(10). Взема решения за изключване на синдикален член;
(11). Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
(12). Взема решения за промяна на адреса на дружеството;
(13). Информира структурите на Федерацията за дейността си.
(14). Правата и задълженията на Управителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.

Член 29. (1). Управителният съвет заседава веднъж месечно и се свиква от Председателя или зам.- председателите, а при отсъствието им - от член на УС. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете.
(2). Извънредно заседание може да се свика по искане на всеки един от членовете на Управителния съвет.
(3). На заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подреждат в специална книга.
(4). Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите. Решенията могат да се вземат и неприсъствено чрез протоколи, подписани от всичките му членове.
(5). Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член на Управителния съвет се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(6). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове.

Член 30. (1). Председателят на Федерацията се избира от Националната конференция с мандат до следващата Национална конференция.
(2). Председателят има ръководни и представителни функции, изразява волята на Управителния съвет и на Федеративния съвет.
(3). Председателят има относителна самостоятелност за вземане на решения по оперативни въпроси от интерес на Федерацията, надлежно регламентирана в Правилника за дейността на УС.
(4). Председателят подписва всички документи относно дейността на Федерацията.
(5). Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет и на Федеративния съвет.
(6). Председателят отчита дейността на Управителния съвет пред Федеративния съвет.


Член 31. (1). Заместник-председателите се избират от Националната конференция с мандат до следващата Национална конференция. Единият от заместник-председателите отговаря за комуникациите, а другият – за организационните въпроси.
(2). В отсъствие на Председателя или по негово възлагане те имат правата и задълженията по предходния член.

Член 32. Членовете на Управителния съвет:
(1). Организират и отговарят за дейностите, ръководени от тях, съгласно Правилника за дейността на УС и Решенията на УС.
(2). Отчитат дейността си пред УС и ФС.


Раздел VІ
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Член 33. (1). Контролната дейност във Федерацията се осъществява от Федеративна контролна комисия (ФКК) избрана от ФС с мандат до четири години.
(2). Броят на членовете на ФКК и правомощията й се определят от ФС.
(3). Председателят на ФКК се избира от ФС с обикновено мнозинство и явно гласуване. Членовете се избират от ФС по предложение на избрания председател на ФКК с обикновено мнозинство и явно гласуване.
(4). ФКК изработва Правилник за дейността си, който се утвърждава от ФС.
(5). ФКК отчита дейността си пред ФС.


Раздел VII
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Член 34. Индивидуалните членове на Федерацията, физически лица, заплащат членски внос в размер и по начин, определени с решение на Конференцията.

Член 35. Имуществото на Федерацията включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.


Член 36. Доходите на Федерацията се набират от:
1. членски внос;
2. доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина;
3. имущество;
6. други източници, позволени от закона.


Член 37. Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Федерацията при спазване на законите, Устава и решенията на Националната конференция.


Член 38. Имуществото на Федерацията е отделно от имуществото на нейните членове. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Федерацията.


Раздел VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39. (1). Федерацията може да се прекрати с решение на Националната конференция, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от регистрираните делегати.
(2). Федерацията може да се прекрати с решение на съда по регистрацията в предвидените от закона случаи.

Член 40. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация.

Член 41. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Федерацията или от определено от него лице – ликвидатор, или от съда – в определените от закона случаи.

Член 42. Имуществото на Федерацията, останало след ликвидацията и след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по начин, определен с решение на Федеративния съвет.

Re: ЕДНО ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СФСМВР

МнениеПубликувано на: 20 Юли 2009, 07:48
от mi60
а,това е друг проекто-устав


Изготвен и одобрен от членове на Федерацията: 03-СДВР, РУТП-Бургас, СД”Волга”, Свиленград, Резово, Добрич, Нови пазар, Шумен, Кубрат, 01СДВР,04-СДВР,05-СДВР,08-СДВР,НГЧИ-СДВР,СД-СДВР,05С-Р ОП-ООР,ХАСКОВО,ВИДИН,

ПРОЕКТ
ЗА

У С Т А В
НА
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИИДЕЙТЕ , КОИТО НИ РЪКОВОДЕХА при съставянето на този проект са свързани с :
- процедурна икономия
- добра комуникация
- опростеност и разбираемост
- и най-вече желанието за ефективно работеща организация
-
Целта ни бе да избегнем пропуските в Действащия Устав (открити и доказа ли се като не работещи поне на този етап), както и да развием идеи възникнали в процеса на съществуване на СФСМВР за да увеличим ефективността на работа на федерацията! В тази насока сме премахнали някои органи от действащия У и сме намалили някои срокове(пр. м/у две Общи събрания , мандати на УС и т.н.)

Предложения проект е съобразен с ЗЮЛЦ/оцветено в жълто/ и изграден според неговите императивни норми.

Промени има в подредбата :
-глави
- раздели
- членове
- алинеи
- точки


Глава ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Маркираното в синьо е добавено
Чл. 1(1) "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), наричана по-нататък „Федерацията” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации и синдикални дружества на граждани, полагащи труд по трудово или служебно правоотношение в системата на Министерството на вътрешните работи на Република България, обединени за защита на своите професионални и социално - икономически интереси и права, които приемат този Устав.
(2)Федерацията е независима от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.
(3)Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.
Чл. 2 Федерацията се учредява за неопределен срок.


Глава ВТОРА
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Без промени

Чл. 3(1) СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ е юридическо лице – синдикална организация. Този статут е придобит с вписването й в Софийски градски съд, фирмено отделение, Регистър по ЗЮЛНЦ, при спазване разпоредбите на § 2, ал. 2 ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1-3; 5-7 и 9 ЗЮЛНЦ.
(2)Наименованието на синдикалната организация - СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва ” TRADE-UNION FEDERATION OF EMPLOYEES IN MINISTRY OF INTERIOR-TUFEMI ”.
(3) Седалището на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”. Адресът на управление на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 59.
Чл. 4 Федерацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат, и собствени банкови сметки.
Чл. 5 СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ се представлява от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие – от заместник - председателя или от Упълномощен от Управителния съвет негов член.
Глава ТРЕТА
Цели , задачи и средства

Раздел І
ЦЕЛИ
Чл. 6 Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Раздел ІІ
ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА
Премахнато е за тяхното постигане
Чл.7(1) За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:
1. Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2. Сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3. Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5. Оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6. Изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. Разработване на национални и международни програми и проекти в сферата , служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8. Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9. Представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. Поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11. Провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. Организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото българско и международно законодателство по което РБ е страна .
Чл. 8(1) Федерацията може да взаимодейства с организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.
(2)Федерацията може да членува в национални, регионални или браншови обединения(в страната и чужбина) по решение на Националната конференция или Федеративния съвет в съответствие със законодателството.
Чл.9 от действащия става ал.3 в проекта
(3)Федерацията може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.


Глава ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛ.10, СТАВА ЧЛ.9 КАТО Е ДОБАВЕНО: Членове на Федерацията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.
”КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО”,СЕ ЗАЛИЧАВА,КАКТО И ЦЕЛИЯ ТЕКСТ НА ЧЛЕН 11
ЧЛЕН 12,СТАВА ЧЛЕН 11,
Текстовете на членове от 13 до 20 на действащия се заличават и променят в тези по долу
Промените в Гл. Четвърта са в следствие от заличаването на индивидуално и колективно членство

РАЗДЕЛ І
ЧЛЕНСТВО
Чл. 9(1) Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.Членове на Федерацията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.
(2) Всички членове на Федерацията са равнопоставени.
Чл. 10 Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в Управителния съвет, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол, документи по образец, утвърдени с правилник за членството.
Чл. 11 Всяко дееспособно физическо лице - служител на Министерство на вътрешните работи, наето
по служебно или трудово правоотношение, може да членува във Федерацията.
Чл. 12(1) Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет или ръководството на синдикално дружество. В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията
(2) Управителния съвет или ръководството на синдикалното дружество разглеждат постъпилите заявления на следващото си заседание.
(3) При потвърждаване на членството датата на подаване на заявлението се счита за начална дата за ефективно членство в организацията. Не може да има членство със задна дата, предхождаща тази на подаването на молбата за членство. Членството става ефективно след заплащане на първият членски внос.
Предлагаме нова фигура – „почетен член”- мотивите са в съдържанието на чл.13
Чл. 13(1) Почетни членове,на федерацията могат да бъдат работили служители в МВР, не осъждани за умишлени престъпления по НК на РБ и не са представители на организации извън МВР.
(2)Приемането на почетни членове става с предложение на ръководството на синдикално дружество. Одобрението им става от Управтелния съвет на редовно заседание с обикновено мнозинство.
(3)Членове на семействата на загиналите в изпълнение на служебния си дълг членове и служители на МВР, могат да придобият почетно членство във федерацията.
(4)Почетните членове не могат да бъдат избирани в управителните органи на федерацията и не могат да вземат решения, както не могат да се ползват от социалните и правни придобивки на редовите членове.
(5)Почетните членове не плащат членски внос на федерацията.


РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)
Чл.14(1) Всеки член на Федерацията има право:
1. Да участва в управлението на Федерацията.
2. Да бъде информиран за нейната дейност.
3. Да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
4. Да бъдат представлявани от Федерацията безплатно при съдебни производства за защита на техните права.
5. Да внася предложения за изменения и допълнения на устава на Федерацията.
6. Да получава юридическа,финансова и организационна помощ.
7. Да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността й.
8. Да осъществява контрол върху работата на органите на управление.
9. Да напусне Федерацията.РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)

Чл. 15(1) Всеки член на Федерацията е длъжен:
1. Да спазва Устава на Федерацията.
2. Да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията.
3. Да работи за постигане целите на Федерацията.
4. Да работи за издигане обществения авторитет на Федерацията.
5. Да съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията.
6. Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на устава и етичните норми за поведение от членове уронващи престижа на Федерацията.
7. Да плаща редовно членски внос.

РАЗДЕЛ ІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)
Чл. 16 (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет или ръководство на синдикалното дружество. Волеизявлението се подава в писмен вид до ръководството но синдикалното дружество или до Управителния съвет.
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение.
3. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
4. С напускане МВР.
5. С неплащане на повече от едно тримесечие на членски внос.
6. С изключване при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание, на Управителния съвет, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.

(2)Изключването се извършва по предложение на член на Управителния съвет или на синдикалното дружество на Федерацията. Решението за изключване се взема от ръководството на синдикалното дружество или Управителния съвет,на редовно заседание с обикновено мнозинство. Основанията за изключване се представят в писмен вид.

(3)Решението за изключване по ал.2, може да се обжалва пред Общото събрание.

(4)Член,чието членство е прекратено, не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ І
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17(1) Върховен орган на Федерацията е Общото събрание (ОС).

(2) Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет(УС).

(3) Конткролен орган на Федерацията е Федеративната Контролна Комисия (ФКК).

(4) Местни органи на Федерацията са Областни координационни съвети(ОКС) и Синдикални дружества(СД).

(5) С решение на тези органи могат да бъдат създавани и други помощни органи с оглед извършването на определени действия. Обхватът на правомощия на тези органи се определя с решение за създаването им.

Чл. 18(1) Участници в Общото събрание са :
1. Членовете на Управителния съвет;
2. Членовете на Федеративната контролна комисия;
3. Упълномощените представители (делегати) на всички членове на Федерацията.
(2) Квотата на представителност се определя спрямо числеността на индивидуалните членове – един делегат на Синдикално дружество с членска маса до 50 члена и по един делегат за всяка започната следваща петдесетица. Качеството на представител (делегат) се придобива след избор и упълномощаване от Синдикалното дружество. Преупълномощаване не се допуска
(3) Гласуване.
Чл. 19(1) Всеки участник има право на един глас. Участник в Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 20(1) Права на Общото събрание. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. Приема и изключва членове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. Приема бюджета на сдружението;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
12. Определя възнаграждението на членовете на УС(няма безплатен обяд)
13. Изработва процедурни правила за работата си.(за да е ясно и точно всичко и да се подобри работата)
14. Взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Федерацията.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Федерацията.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава
(5) Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Федерацията от всеки член на Федерацията или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 21(1) Свикване на Общото събрание. Редовно Общо събрание се провежда веднъж в годината.
1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Федерацията в населеното място, в което се намира седалището на Федерацията. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден. Решението за свикване на общо събрание, се публикува в сайта на не по – късно от 30(тридесет) дни преди датата на провеждането му.
3. Дневния ред и датата на провеждане на Общотосъбрание,се приема и обявява от Управителния съвет два месеца предварително. Законно установените органи на федерацията имат право да правят своевременно предложения и да събират такива. Писменно обоснованите предложения трябва да бъдат предоставени на УС най-късно един месец преди началото на Общото събрание. След този срок, могат да се приемат само нетърпящи отлагане предложения по въпроси, възникнали по спешност.
Чл. 22 Извънредно Общо събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет , Федеративната контролна комисия или 1/10 от Синдикалните дружества. Извънредното общо събрание има всички правомощия на редовно Общо събрание.
Чл. 23 Кворум. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички участници. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, освен ако уставът не разпорежда друго.
Чл. 24(1) Вземане на решения. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 20, ал. 1, т. 1 ;7 и 13 се вземат с мнозинство ( 2/3 от присъстващите).
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 25(1) Управителен съвет (УС) е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между Общите събрания. Той се състои от 7 члена ( председател, заместник – председател, секретар, касиер и членове на УС).
(2) Управителният съвет се избира от Общото събрание с мнозинство ( 2/3 от присъстващите ) за срок от 3 години
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател
(4) Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не могат да бъдат повече от два. До избирането на нов Управителен съвет стария продължава да изпълнява своите функции.
(5) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен:
1. преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание.
2. По собствено желание, при невъзможност да изпълнява задълженията си, след едномесечно предизвестие.
3. При неизпълнение на възложените му от закона, настоящия Устав и програмите на федерацията функции, , както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.
Чл.26 (1) Правомощия на Управителния съвет Управителният съвет ръководи дейността на Федерацията и решава всички въпроси, свързани с дейността й, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание като:
1.Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на устава;
4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Федерацията;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на Федерацията;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава:
10. Организира, ръководи и контролира дейността на Федерацията .
11. Членовете на УС имат еднакви права и задължения,независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
12. За решаване на задачите и постигане на целите на федерацията, УС може да създава и закрива временни и постоянни комиси. Членовете на тези комисии могат да бъдат както членове на федерацията, така и не членове на федерацията/експерти/. Комисиите се ръководят от членовете на УС.
13. При освобождаване на член от УС по чл.25,ал.5 т.1,2,3,УС може да назначи нов такъв до следващото ОС.
(2) Управителният съвет се свиква от Председателя на УС най-малко веднъж на месец. Председателят определя дневния ред и ръководи протичането им. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му .Ако председателят не свика заседание на управителния съвет , то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет в седмичен срок .
(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(4) По искане на 1/3 от членовете на УС, председателят е длъжен да свика извънредно заседание. Извънредното заседание има правомощията като на редовно.
(5) Съобщение за датата, мястото, часа на провеждане на заседанията на Управителния съвет и дневния ред се публикува в сайта на Федерацията, не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането.
(6) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(7) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 - единодушно от всички членове.
(9) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(10) Всеки заинтересуван член на Федерацията може да оспори пред общото събрание , решение на Управителния съвет,което е взето в противоречие със Закона,този Устав или предходно решение на общото събрание.Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването,но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(11) За всяко свое заседание, Управителния съвет води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколите се водят от протоколчик и се подписват от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга.Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/ дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на председателите на Синдикални дружества и Федеративната контролна комисия.
(12) На заседанията на Управителния съвет присъства председателя на ФКК или нейн член. Те не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.
(предвиждаме две нови задължителни фигури в УС –КАСИЕР и СЕКРЕТАР)
Мотивите ни са, ясно разпределяне на задачите и функциите съобразени със сериозността на въпросите относно финансите и комуникацията.
Чл.27(1) Секретар и касиер. Управителния съвет избира измежду членовете си и секретар(и) и касиер(и):
1. Секретарят ръководи организационно-административната дейност на УС и координира дейността по области.
2. Касиерът ръководи стопанско-финансовата дейност на федерацията,като събира и съхранява получените парични средства,предоставя ги за осъществяване дейността на федерацията,въз основа на решение на ус.води приходно-разходната документация и я предоставя за проверка.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.28 (1) Председател на УС:
1. Председателят на УС се избира от членовете на УС за срок от три години. Възможно е продължаването на мандата след изтичане на трите години. Председателят на УС може да бъде сменян при нарушения на Устава, несправяне с работата, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, извършване на престъпление от общ характер,както и при уронване на доброто име и авторитета на Федерацията.
2. Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на Федерацията между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС и съобразно Устава. Той осъществява цялостното оперативно ръководство, носи материална отговорност за имуществото на Федерацията, организира и управлява дейността на Федерацията и се отчита за изпълнението на дейностите пред Общото събрание, УС и ФКК. Председателят на УС може да сключва трудови и граждански договори с трети лица за осъществяване дейността на Федерацията,след съгласувано решение с УС.
3. Председателят на УС представлява Федерацията. При негово продължително отсъствие или фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си УС определя негов заместник.


ГЛАВА ШЕСТА
МЕСТНИ ОРГАНИ
Чл.29 Местни органи на Федерацията са синдикалните дружества (СД) и областните координационни съвети (ОКС) и.

РАЗДЕЛ І
СИНДИКАЛНИ ДРУЖЕСТВА
(СД)
Чл. 30(1) В структурите на МВР, където работят повече от пет синдикални членове, могат да се изграждат местни структури, наречени Синдикални Дружества, които работят в областта на дейността на Федерацията по проблеми на местно ниво.
(2) Синдикалните Дружества (СД) се регистрират в Управителния съвет на Федерацията с пореден номер по реда на регистрация.
(3) Синдикалното дружество на свое събрание избира измежду членовете си ръководство: председател, зам.председател и секретар-касиер.
1. Председателят и зам.председателя ръководят организационно - административната дейност на СД и координират дейността му.
2. Секретар - касиерът ръководи стопанско-финансовата дейност на СД, като събира и съхранява получените парични средства, превеждат отчисления 50% от членския внос за осъществяване дейността на федерацията.Води приходно - разходната документация и я предоставя на ФКК за проверка.
(4) Синдикалното дружество може да провежда събрания веднъж месечно. Събранието е редовно и може да взема решения ако на него присъстват повече от половината членове на Синдикалното дружество.Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
1. За всяко свое заседание, СД води протокол в който се вписват взетите решения. Протоколът се води от протоколчик /избран на събранието/ и се подписва от него,председателят, или зам.председателя и секретар-касиера. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга.
2. Избира делегати за Общото събрание.
3. Избира от членовете си работни групи, които подпомагат решаването на целите и задачите на Федерацията.
4. Защитава правата и интересите на членовете пред професионалното ръководство на МВР и органите на управление на Федерацията.
5. Ръководството но СД приема или отказва приемането на нови членове на Федерацията.
6. При констатирани нарушения на този Устав, уведомява УС или ФКК като ги подпомага за прекратяване и отстраняване на нарушението и причините за неговото възникване.
7. Прави предложения до УС,ФКК за подобряване дейността на Федерацията за решаване на нейните цели и задачи.
8. Извършва и други дейности непротиворечащи на този Устав, законите и решенията на управителните органи на Федерацията.


РАЗДЕЛ ІІ
ОБЛАСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ
(ОКС)
Чл.31(1) Областните координационни съвети(ОКС), се изграждат спрямо административно териториалното деление на РБ по области. В тях участват ръководствата на СД или техни представители, които избират областни координатори, може заместник областни координатори и секретар на ОКС.
(2) ОКС са структура към федерацията, имаща за цел единствено координиране и подпомагане на дейността между местните синдикални дружества в региона /областта, както и м-ду МСД и другите структури и органи на управление на федерациятане,не са юридически лица, ръководят се от председател и извършват дейности, определени с решение на УС. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на председателя на ОКС .
1. дават предложения и становища до УС и ОС , по въпроси свързани със изпълнението на задачите, целите и дейността на Федерацията;
2. изпълняват решенията на органите на управление на федерацията;
3 . сезират ОС, УС и ФКК за констатирани нарушения на този Устав.

(2). Областните координатори:
1. подпомагат дейността на Федерацията и осъществяват връзката на местните структури с централните органи;
2. свикват, организират и ръководят областните съвети;
3. изпълняват и други функции, които са им възложени от УС.

(3). Областните координационни съвети водят книги за дейността си и най-малко веднъж на три месеца председателят на ОКС представя пред управителния съвет на федерацията отчет за дейността на ОКС.
1. За всяко свое заседание Областния координационен съвет води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколите се водят от протоколчик и се подписват от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се подшиват в специална протоколна книга. Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на Управителния съвет и Федеративната контролна комисия.
2. На заседанията на Областния координационен съвет може да присъства председателя на УС, ФКК или техни членове. Те могат да изразяват становище по въпроси разглеждани от Областния координационен съвет.
3. Управителният съвет на федерацията заявява пред съда, в района на който се намира ОКС, наименованието, седалището и адреса на федерацията,председателя на ОКС и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на УС.

ГЛАВА СЕДМА
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.31 (1) Федеративната контролна комисия осъществява контрол върху цялостната дейност на Федерацията
1. Членовете на Федеративната контролна комисия се избират от Общото събрание с мнозинство (2/3 от присъстващите) за срок от 3 /три/ години.
2. ФКК се състои от 5(пет) члена. Броят на мандатите на членовете на ФКК не моган да бъдат повече от 2(два). До избирането на нова ФКК, старата продължава да изпълнява своите функции.
3. Федеративна Контролна комисия (ФКК) извършва основна ревизия на финансовата и организационна дейност на федерацията най-малко веднъж годишно, както при смяна на председателя на УС или касиера и при ликвидация на федерацията.
4. Федеративна Контролна комисия(ФКК) извършва периодични ревизии и проверки по финансови, организационни и деловодни въпроси от дейността на федерацията и по изпълнението на решенията на Общото събрание и УС на федерацията.
5. Федеративна Контролна комисия(ФКК) прави предложение до Общото събрание за търсене на отговорност на лицата допуснали нарушения на Устава или причинили вреди на федерацията.
6. Федеративна Контролна комисия (ФКК) може да взема решение, ако на заседанието й присъстват повече от половината от нейните членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
7. Решенията на ФКК се вземат с обикновено мнозинство. Член на ФКК който не е съгласен с някой нейни решения, вписва особеното си мнение в протокола и се подписва
8. За всяко свое заседание, ФКК води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколът се води от протоколчик и се подписва от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга. Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на председателите на Синдикални дружества и Управителния съвет.
9. На заседанията на ФКК присъства председателя на УС или член на УС. Те не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.
10. Федеративна Контролна комисия (ФКК) отговаря за своята дейност пред Общото събрание. Ревизионните доклади за извършените проверки и ревизии се предават на Общото събрание.
(2) Председател на ФКК. Председателят на ФКК се избира измежду членовете й. Броят на мандатите на председателя, не могат да бъдат повече от два мандата.
1. Председателят на ФКК организира дейността на ФКК и провежда нейните заседания.
2. Председателя на ФКК води протоколната книга на ФКК и съхранява нейната документация.
3. При констатирани нарушения на устава или законодателството от членове на федерацията, Председателят на ФКК, може да сезира за нарушението съответния съд по месторегистрация на федерацията.
ГЛАВА ОСМА
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.32 Индивидуалните членове на Федерацията, физически лица, заплащат членски внос в размер и по начин, определени с решение на Общото събрание.
Чл.33 Имуществото на Федерацията включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.
Чл.34 Доходите на Федерацията се набират от членски внос, доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина, имущество и други източници позволени от закона.
Чл.35 Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Федерацията при спазване на законите, Устава и решенията на Общото събрание.
Чл.36 Имуществото на Федерацията е отделно от имуществото на нейните членове. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Федерацията.


ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37(1) Федерацията може да се прекрати с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство (2/3 от регистрираните делегати).
1. Федерацията може да се прекрати с решение на съда по регистрацията в предвидените от закона случаи.
2. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Федерацията или от определено от него лице – ликвидатор, или от съда – в определените от закона случаи.
3. Имуществото на Федерацията, останало след ликвидацията и след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по начин, определен с решение на Федеративния съвет.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38(1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Този Устав е приет от делегатие на Първото общо събрание на „СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ”, проведена на 25-26.07.2009 г. в гр. Велико Търново, като отменя досегашния Устав, приет на Събрание на учредителите на "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), проведено на 26.04.2009 г. в гр. Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СФСМВР : ................
/ ............................................. /

СЕКРЕТАР- ПРОТОКОЛЧИК: ....................
/ .............................................. /

Re: ЕДНО ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СФСМВР

МнениеПубликувано на: 20 Юли 2009, 07:48
от mi60
а,това е друг проекто-устав


Изготвен и одобрен от членове на Федерацията: 03-СДВР, РУТП-Бургас, СД”Волга”, Свиленград, Резово, Добрич, Нови пазар, Шумен, Кубрат, 01СДВР,04-СДВР,05-СДВР,08-СДВР,НГЧИ-СДВР,СД-СДВР,05С-Р ОП-ООР,ХАСКОВО,ВИДИН,

ПРОЕКТ
ЗА

У С Т А В
НА
СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИИДЕЙТЕ , КОИТО НИ РЪКОВОДЕХА при съставянето на този проект са свързани с :
- процедурна икономия
- добра комуникация
- опростеност и разбираемост
- и най-вече желанието за ефективно работеща организация
-
Целта ни бе да избегнем пропуските в Действащия Устав (открити и доказа ли се като не работещи поне на този етап), както и да развием идеи възникнали в процеса на съществуване на СФСМВР за да увеличим ефективността на работа на федерацията! В тази насока сме премахнали някои органи от действащия У и сме намалили някои срокове(пр. м/у две Общи събрания , мандати на УС и т.н.)

Предложения проект е съобразен с ЗЮЛЦ/оцветено в жълто/ и изграден според неговите императивни норми.

Промени има в подредбата :
-глави
- раздели
- членове
- алинеи
- точки


Глава ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Маркираното в синьо е добавено
Чл. 1(1) "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), наричана по-нататък „Федерацията” е синдикална организация, представляваща доброволен съюз, изграден на принципа на свободното федериране на синдикални организации и синдикални дружества на граждани, полагащи труд по трудово или служебно правоотношение в системата на Министерството на вътрешните работи на Република България, обединени за защита на своите професионални и социално - икономически интереси и права, които приемат този Устав.
(2)Федерацията е независима от държавните и административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.
(3)Федерацията е изградена въз основа на принципите на независимост, доброволност на членуването, равнопоставеност на членовете, демократично определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова самостоятелност на федерацията, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководните органи.
Чл. 2 Федерацията се учредява за неопределен срок.


Глава ВТОРА
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Без промени

Чл. 3(1) СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ е юридическо лице – синдикална организация. Този статут е придобит с вписването й в Софийски градски съд, фирмено отделение, Регистър по ЗЮЛНЦ, при спазване разпоредбите на § 2, ал. 2 ПЗР на ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1-3; 5-7 и 9 ЗЮЛНЦ.
(2)Наименованието на синдикалната организация - СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ може да бъде изписвано допълнително и на латиница, както следва ” TRADE-UNION FEDERATION OF EMPLOYEES IN MINISTRY OF INTERIOR-TUFEMI ”.
(3) Седалището на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”. Адресът на управление на Федерацията е в град София, Столична община - район „Възраждане”, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 59.
Чл. 4 Федерацията има запазено и защитено от закона наименование, знак и печат, и собствени банкови сметки.
Чл. 5 СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ се представлява от Председателя на Федерацията, а в негово отсъствие – от заместник - председателя или от Упълномощен от Управителния съвет негов член.
Глава ТРЕТА
Цели , задачи и средства

Раздел І
ЦЕЛИ
Чл. 6 Федерацията има за своя основна цел отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация при спазване Конституцията на Република България, действащото национално и европейско законодателство, конвенциите на Международната организация на труда и други международни споразумения, по които Република България е страна, както и на разпоредбите на този Устав.

Раздел ІІ
ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА
Премахнато е за тяхното постигане
Чл.7(1) За постигането на тези цели Федерацията си поставя следните задачи:
1. Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателя в системата на МВР, органа по назначаване и органите на изпълнителната власт;
2. Сключване на колективни трудови договори с работодателя и колективни споразумения с органа по назначаване;
3. Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите и осигурителните отношения и правата на личността;
4. Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия;
5. Оказване на материална, морална, правна и друга специализирана помощ на своите членове и техните семейства;
6. Изследване и адаптиране на трудовото и социалното законодателство към стандартите и практиките на Европейския съюз;
7. Разработване на национални и международни програми и проекти в сферата , служебните отношения, социалното осигуряване, заетостта, квалификацията и преквалификацията, доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната интеграция;
8. Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане, участие в работата на национални и международни синдикални форуми;
9. Представителство и защита на своите членове пред работодателя, органа по назначаване, изпълнителната и съдебна власт, държавната и общинската администрация, обществени, политически и други организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото равнище;
10. Поставяне на искания към работодателя и органа по назначаване за осигуряване на условия за отдих и почивка на членовете си;
11. Провеждане на културно-просветна и благотворителна дейност;
12. Организиране и осъществяване на други дейности, произтичащи от настоящия Устав, които не противоречат на действащото българско и международно законодателство по което РБ е страна .
Чл. 8(1) Федерацията може да взаимодейства с организации в страната и в чужбина, ако целите, задачите и дейността им не са в противоречие с нейния Устав и законодателството, като запазва своята независимост.
(2)Федерацията може да членува в национални, регионални или браншови обединения(в страната и чужбина) по решение на Националната конференция или Федеративния съвет в съответствие със законодателството.
Чл.9 от действащия става ал.3 в проекта
(3)Федерацията може да участва в международни прояви, свързани с дейността й.


Глава ЧЕТВЪРТА
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЧЛ.10, СТАВА ЧЛ.9 КАТО Е ДОБАВЕНО: Членове на Федерацията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.
”КОЛЕКТИВНО ЧЛЕНСТВО”,СЕ ЗАЛИЧАВА,КАКТО И ЦЕЛИЯ ТЕКСТ НА ЧЛЕН 11
ЧЛЕН 12,СТАВА ЧЛЕН 11,
Текстовете на членове от 13 до 20 на действащия се заличават и променят в тези по долу
Промените в Гл. Четвърта са в следствие от заличаването на индивидуално и колективно членство

РАЗДЕЛ І
ЧЛЕНСТВО
Чл. 9(1) Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.Членове на Федерацията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица.
(2) Всички членове на Федерацията са равнопоставени.
Чл. 10 Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в Управителния съвет, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол, документи по образец, утвърдени с правилник за членството.
Чл. 11 Всяко дееспособно физическо лице - служител на Министерство на вътрешните работи, наето
по служебно или трудово правоотношение, може да членува във Федерацията.
Чл. 12(1) Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет или ръководството на синдикално дружество. В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията
(2) Управителния съвет или ръководството на синдикалното дружество разглеждат постъпилите заявления на следващото си заседание.
(3) При потвърждаване на членството датата на подаване на заявлението се счита за начална дата за ефективно членство в организацията. Не може да има членство със задна дата, предхождаща тази на подаването на молбата за членство. Членството става ефективно след заплащане на първият членски внос.
Предлагаме нова фигура – „почетен член”- мотивите са в съдържанието на чл.13
Чл. 13(1) Почетни членове,на федерацията могат да бъдат работили служители в МВР, не осъждани за умишлени престъпления по НК на РБ и не са представители на организации извън МВР.
(2)Приемането на почетни членове става с предложение на ръководството на синдикално дружество. Одобрението им става от Управтелния съвет на редовно заседание с обикновено мнозинство.
(3)Членове на семействата на загиналите в изпълнение на служебния си дълг членове и служители на МВР, могат да придобият почетно членство във федерацията.
(4)Почетните членове не могат да бъдат избирани в управителните органи на федерацията и не могат да вземат решения, както не могат да се ползват от социалните и правни придобивки на редовите членове.
(5)Почетните членове не плащат членски внос на федерацията.


РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)
Чл.14(1) Всеки член на Федерацията има право:
1. Да участва в управлението на Федерацията.
2. Да бъде информиран за нейната дейност.
3. Да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
4. Да бъдат представлявани от Федерацията безплатно при съдебни производства за защита на техните права.
5. Да внася предложения за изменения и допълнения на устава на Федерацията.
6. Да получава юридическа,финансова и организационна помощ.
7. Да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността й.
8. Да осъществява контрол върху работата на органите на управление.
9. Да напусне Федерацията.РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)

Чл. 15(1) Всеки член на Федерацията е длъжен:
1. Да спазва Устава на Федерацията.
2. Да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията.
3. Да работи за постигане целите на Федерацията.
4. Да работи за издигане обществения авторитет на Федерацията.
5. Да съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията.
6. Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на устава и етичните норми за поведение от членове уронващи престижа на Федерацията.
7. Да плаща редовно членски внос.

РАЗДЕЛ ІV
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Тук промените са продиктуване от промените в цялата глава (заличаването на индивидуално и колективно членство)
Чл. 16 (1) Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет или ръководство на синдикалното дружество. Волеизявлението се подава в писмен вид до ръководството но синдикалното дружество или до Управителния съвет.
2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение.
3. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.
4. С напускане МВР.
5. С неплащане на повече от едно тримесечие на членски внос.
6. С изключване при неспазване разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Общото събрание, на Управителния съвет, както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.

(2)Изключването се извършва по предложение на член на Управителния съвет или на синдикалното дружество на Федерацията. Решението за изключване се взема от ръководството на синдикалното дружество или Управителния съвет,на редовно заседание с обикновено мнозинство. Основанията за изключване се представят в писмен вид.

(3)Решението за изключване по ал.2, може да се обжалва пред Общото събрание.

(4)Член,чието членство е прекратено, не може да иска възстановяване на направените от него членски вноски.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ І
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17(1) Върховен орган на Федерацията е Общото събрание (ОС).

(2) Управителен орган на Федерацията е Управителният съвет(УС).

(3) Конткролен орган на Федерацията е Федеративната Контролна Комисия (ФКК).

(4) Местни органи на Федерацията са Областни координационни съвети(ОКС) и Синдикални дружества(СД).

(5) С решение на тези органи могат да бъдат създавани и други помощни органи с оглед извършването на определени действия. Обхватът на правомощия на тези органи се определя с решение за създаването им.

Чл. 18(1) Участници в Общото събрание са :
1. Членовете на Управителния съвет;
2. Членовете на Федеративната контролна комисия;
3. Упълномощените представители (делегати) на всички членове на Федерацията.
(2) Квотата на представителност се определя спрямо числеността на индивидуалните членове – един делегат на Синдикално дружество с членска маса до 50 члена и по един делегат за всяка започната следваща петдесетица. Качеството на представител (делегат) се придобива след избор и упълномощаване от Синдикалното дружество. Преупълномощаване не се допуска
(3) Гласуване.
Чл. 19(1) Всеки участник има право на един глас. Участник в Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл. 20(1) Права на Общото събрание. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. Приема и изключва членове;
5. Взема решение за участие в други организации;
6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
7. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. Приема бюджета на сдружението;
9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. Приема отчета за дейността на управителния съвет;
11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
12. Определя възнаграждението на членовете на УС(няма безплатен обяд)
13. Изработва процедурни правила за работата си.(за да е ясно и точно всичко и да се подобри работата)
14. Взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Федерацията.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Федерацията.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава
(5) Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Федерацията от всеки член на Федерацията или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 21(1) Свикване на Общото събрание. Редовно Общо събрание се провежда веднъж в годината.
1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Федерацията в населеното място, в което се намира седалището на Федерацията. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
2. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди насрочения ден. Решението за свикване на общо събрание, се публикува в сайта на не по – късно от 30(тридесет) дни преди датата на провеждането му.
3. Дневния ред и датата на провеждане на Общотосъбрание,се приема и обявява от Управителния съвет два месеца предварително. Законно установените органи на федерацията имат право да правят своевременно предложения и да събират такива. Писменно обоснованите предложения трябва да бъдат предоставени на УС най-късно един месец преди началото на Общото събрание. След този срок, могат да се приемат само нетърпящи отлагане предложения по въпроси, възникнали по спешност.
Чл. 22 Извънредно Общо събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет , Федеративната контролна комисия или 1/10 от Синдикалните дружества. Извънредното общо събрание има всички правомощия на редовно Общо събрание.
Чл. 23 Кворум. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички участници. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, освен ако уставът не разпорежда друго.
Чл. 24(1) Вземане на решения. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 20, ал. 1, т. 1 ;7 и 13 се вземат с мнозинство ( 2/3 от присъстващите).
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

РАЗДЕЛ ІІ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 25(1) Управителен съвет (УС) е постоянно действащ ръководен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на Федерацията в периода между Общите събрания. Той се състои от 7 члена ( председател, заместник – председател, секретар, касиер и членове на УС).
(2) Управителният съвет се избира от Общото събрание с мнозинство ( 2/3 от присъстващите ) за срок от 3 години
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател
(4) Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет не могат да бъдат повече от два. До избирането на нов Управителен съвет стария продължава да изпълнява своите функции.
(5) Всеки от членовете на УС може да бъде освободен:
1. преди изтичане на мандата си, с решение на Общото събрание.
2. По собствено желание, при невъзможност да изпълнява задълженията си, след едномесечно предизвестие.
3. При неизпълнение на възложените му от закона, настоящия Устав и програмите на федерацията функции, , както и при други нарушения, които увреждат или уронват престижа на Федерацията.
Чл.26 (1) Правомощия на Управителния съвет Управителният съвет ръководи дейността на Федерацията и решава всички въпроси, свързани с дейността й, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание като:
1.Представлява Федерацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. Разпорежда се с имуществото на Федерацията при спазване изискванията на устава;
4. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Федерацията;
6. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. Определя адреса на Федерацията;
8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава:
10. Организира, ръководи и контролира дейността на Федерацията .
11. Членовете на УС имат еднакви права и задължения,независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
12. За решаване на задачите и постигане на целите на федерацията, УС може да създава и закрива временни и постоянни комиси. Членовете на тези комисии могат да бъдат както членове на федерацията, така и не членове на федерацията/експерти/. Комисиите се ръководят от членовете на УС.
13. При освобождаване на член от УС по чл.25,ал.5 т.1,2,3,УС може да назначи нов такъв до следващото ОС.
(2) Управителният съвет се свиква от Председателя на УС най-малко веднъж на месец. Председателят определя дневния ред и ръководи протичането им. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му .Ако председателят не свика заседание на управителния съвет , то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет в седмичен срок .
(3) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(4) По искане на 1/3 от членовете на УС, председателят е длъжен да свика извънредно заседание. Извънредното заседание има правомощията като на редовно.
(5) Съобщение за датата, мястото, часа на провеждане на заседанията на Управителния съвет и дневния ред се публикува в сайта на Федерацията, не по-късно от 7 дни преди деня на провеждането.
(6) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(7) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 - единодушно от всички членове.
(9) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(10) Всеки заинтересуван член на Федерацията може да оспори пред общото събрание , решение на Управителния съвет,което е взето в противоречие със Закона,този Устав или предходно решение на общото събрание.Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването,но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(11) За всяко свое заседание, Управителния съвет води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколите се водят от протоколчик и се подписват от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга.Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/ дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на председателите на Синдикални дружества и Федеративната контролна комисия.
(12) На заседанията на Управителния съвет присъства председателя на ФКК или нейн член. Те не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.
(предвиждаме две нови задължителни фигури в УС –КАСИЕР и СЕКРЕТАР)
Мотивите ни са, ясно разпределяне на задачите и функциите съобразени със сериозността на въпросите относно финансите и комуникацията.
Чл.27(1) Секретар и касиер. Управителния съвет избира измежду членовете си и секретар(и) и касиер(и):
1. Секретарят ръководи организационно-административната дейност на УС и координира дейността по области.
2. Касиерът ръководи стопанско-финансовата дейност на федерацията,като събира и съхранява получените парични средства,предоставя ги за осъществяване дейността на федерацията,въз основа на решение на ус.води приходно-разходната документация и я предоставя за проверка.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл.28 (1) Председател на УС:
1. Председателят на УС се избира от членовете на УС за срок от три години. Възможно е продължаването на мандата след изтичане на трите години. Председателят на УС може да бъде сменян при нарушения на Устава, несправяне с работата, фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, извършване на престъпление от общ характер,както и при уронване на доброто име и авторитета на Федерацията.
2. Председателят на УС организира, ръководи и контролира дейността на Федерацията между заседанията на Управителния съвет в съответствие с решенията на Общото събрание, решенията на УС и съобразно Устава. Той осъществява цялостното оперативно ръководство, носи материална отговорност за имуществото на Федерацията, организира и управлява дейността на Федерацията и се отчита за изпълнението на дейностите пред Общото събрание, УС и ФКК. Председателят на УС може да сключва трудови и граждански договори с трети лица за осъществяване дейността на Федерацията,след съгласувано решение с УС.
3. Председателят на УС представлява Федерацията. При негово продължително отсъствие или фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си УС определя негов заместник.


ГЛАВА ШЕСТА
МЕСТНИ ОРГАНИ
Чл.29 Местни органи на Федерацията са синдикалните дружества (СД) и областните координационни съвети (ОКС) и.

РАЗДЕЛ І
СИНДИКАЛНИ ДРУЖЕСТВА
(СД)
Чл. 30(1) В структурите на МВР, където работят повече от пет синдикални членове, могат да се изграждат местни структури, наречени Синдикални Дружества, които работят в областта на дейността на Федерацията по проблеми на местно ниво.
(2) Синдикалните Дружества (СД) се регистрират в Управителния съвет на Федерацията с пореден номер по реда на регистрация.
(3) Синдикалното дружество на свое събрание избира измежду членовете си ръководство: председател, зам.председател и секретар-касиер.
1. Председателят и зам.председателя ръководят организационно - административната дейност на СД и координират дейността му.
2. Секретар - касиерът ръководи стопанско-финансовата дейност на СД, като събира и съхранява получените парични средства, превеждат отчисления 50% от членския внос за осъществяване дейността на федерацията.Води приходно - разходната документация и я предоставя на ФКК за проверка.
(4) Синдикалното дружество може да провежда събрания веднъж месечно. Събранието е редовно и може да взема решения ако на него присъстват повече от половината членове на Синдикалното дружество.Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
1. За всяко свое заседание, СД води протокол в който се вписват взетите решения. Протоколът се води от протоколчик /избран на събранието/ и се подписва от него,председателят, или зам.председателя и секретар-касиера. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга.
2. Избира делегати за Общото събрание.
3. Избира от членовете си работни групи, които подпомагат решаването на целите и задачите на Федерацията.
4. Защитава правата и интересите на членовете пред професионалното ръководство на МВР и органите на управление на Федерацията.
5. Ръководството но СД приема или отказва приемането на нови членове на Федерацията.
6. При констатирани нарушения на този Устав, уведомява УС или ФКК като ги подпомага за прекратяване и отстраняване на нарушението и причините за неговото възникване.
7. Прави предложения до УС,ФКК за подобряване дейността на Федерацията за решаване на нейните цели и задачи.
8. Извършва и други дейности непротиворечащи на този Устав, законите и решенията на управителните органи на Федерацията.


РАЗДЕЛ ІІ
ОБЛАСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ
(ОКС)
Чл.31(1) Областните координационни съвети(ОКС), се изграждат спрямо административно териториалното деление на РБ по области. В тях участват ръководствата на СД или техни представители, които избират областни координатори, може заместник областни координатори и секретар на ОКС.
(2) ОКС са структура към федерацията, имаща за цел единствено координиране и подпомагане на дейността между местните синдикални дружества в региона /областта, както и м-ду МСД и другите структури и органи на управление на федерациятане,не са юридически лица, ръководят се от председател и извършват дейности, определени с решение на УС. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на председателя на ОКС .
1. дават предложения и становища до УС и ОС , по въпроси свързани със изпълнението на задачите, целите и дейността на Федерацията;
2. изпълняват решенията на органите на управление на федерацията;
3 . сезират ОС, УС и ФКК за констатирани нарушения на този Устав.

(2). Областните координатори:
1. подпомагат дейността на Федерацията и осъществяват връзката на местните структури с централните органи;
2. свикват, организират и ръководят областните съвети;
3. изпълняват и други функции, които са им възложени от УС.

(3). Областните координационни съвети водят книги за дейността си и най-малко веднъж на три месеца председателят на ОКС представя пред управителния съвет на федерацията отчет за дейността на ОКС.
1. За всяко свое заседание Областния координационен съвет води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколите се водят от протоколчик и се подписват от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се подшиват в специална протоколна книга. Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на Управителния съвет и Федеративната контролна комисия.
2. На заседанията на Областния координационен съвет може да присъства председателя на УС, ФКК или техни членове. Те могат да изразяват становище по въпроси разглеждани от Областния координационен съвет.
3. Управителният съвет на федерацията заявява пред съда, в района на който се намира ОКС, наименованието, седалището и адреса на федерацията,председателя на ОКС и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на УС.

ГЛАВА СЕДМА
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Чл.31 (1) Федеративната контролна комисия осъществява контрол върху цялостната дейност на Федерацията
1. Членовете на Федеративната контролна комисия се избират от Общото събрание с мнозинство (2/3 от присъстващите) за срок от 3 /три/ години.
2. ФКК се състои от 5(пет) члена. Броят на мандатите на членовете на ФКК не моган да бъдат повече от 2(два). До избирането на нова ФКК, старата продължава да изпълнява своите функции.
3. Федеративна Контролна комисия (ФКК) извършва основна ревизия на финансовата и организационна дейност на федерацията най-малко веднъж годишно, както при смяна на председателя на УС или касиера и при ликвидация на федерацията.
4. Федеративна Контролна комисия(ФКК) извършва периодични ревизии и проверки по финансови, организационни и деловодни въпроси от дейността на федерацията и по изпълнението на решенията на Общото събрание и УС на федерацията.
5. Федеративна Контролна комисия(ФКК) прави предложение до Общото събрание за търсене на отговорност на лицата допуснали нарушения на Устава или причинили вреди на федерацията.
6. Федеративна Контролна комисия (ФКК) може да взема решение, ако на заседанието й присъстват повече от половината от нейните членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
7. Решенията на ФКК се вземат с обикновено мнозинство. Член на ФКК който не е съгласен с някой нейни решения, вписва особеното си мнение в протокола и се подписва
8. За всяко свое заседание, ФКК води протокол в който се вписват взетите решения и дебатите по тях. Протоколът се води от протоколчик и се подписва от него и всички присъстващи на заседанието. Протоколите се съхраняват в специална протоколна книга. Всеки протокол се обявява в сайта на федерацията в 3/три/дневен срок от края на заседанието или по електронна поща се изпраща на председателите на Синдикални дружества и Управителния съвет.
9. На заседанията на ФКК присъства председателя на УС или член на УС. Те не участват в провежданите гласувания, но могат да изразяват становище по тях.
10. Федеративна Контролна комисия (ФКК) отговаря за своята дейност пред Общото събрание. Ревизионните доклади за извършените проверки и ревизии се предават на Общото събрание.
(2) Председател на ФКК. Председателят на ФКК се избира измежду членовете й. Броят на мандатите на председателя, не могат да бъдат повече от два мандата.
1. Председателят на ФКК организира дейността на ФКК и провежда нейните заседания.
2. Председателя на ФКК води протоколната книга на ФКК и съхранява нейната документация.
3. При констатирани нарушения на устава или законодателството от членове на федерацията, Председателят на ФКК, може да сезира за нарушението съответния съд по месторегистрация на федерацията.
ГЛАВА ОСМА
ДОХОДИ И ИМУЩЕСТВО

Чл.32 Индивидуалните членове на Федерацията, физически лица, заплащат членски внос в размер и по начин, определени с решение на Общото събрание.
Чл.33 Имуществото на Федерацията включва парични средства в наличност, ценни книги, вземания, права върху недвижими имоти и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.
Чл.34 Доходите на Федерацията се набират от членски внос, доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина, имущество и други източници позволени от закона.
Чл.35 Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на Федерацията при спазване на законите, Устава и решенията на Общото събрание.
Чл.36 Имуществото на Федерацията е отделно от имуществото на нейните членове. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят за задълженията на Федерацията.


ГЛАВА ДЕВЕТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37(1) Федерацията може да се прекрати с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство (2/3 от регистрираните делегати).
1. Федерацията може да се прекрати с решение на съда по регистрацията в предвидените от закона случаи.
2. При прекратяване на Федерацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Федерацията или от определено от него лице – ликвидатор, или от съда – в определените от закона случаи.
3. Имуществото на Федерацията, останало след ликвидацията и след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по начин, определен с решение на Федеративния съвет.

ГЛАВА ДЕСЕТА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38(1) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Този Устав е приет от делегатие на Първото общо събрание на „СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ”, проведена на 25-26.07.2009 г. в гр. Велико Търново, като отменя досегашния Устав, приет на Събрание на учредителите на "СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ” (СФСМВР), проведено на 26.04.2009 г. в гр. Стара Загора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СФСМВР : ................
/ ............................................. /

СЕКРЕТАР- ПРОТОКОЛЧИК: ....................
/ .............................................. /