Страница 11 от 11

Re: ИСКАНЕ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

МнениеПубликувано на: 22 Фев 2011, 19:20
от Milovan Davidov
Сега, след всичките спечелени наши дела и особено след това на колегата, за когото се застъпихме и заради когото ни изпонаказаха, след всичките написани гнусотии от лакейте на тези които ни мачкат, аз няма да се защитавам, а вие просто четете!:

РЕШЕНИЕ№ 2610
София, 21.02.2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в
съдебно заседание на първи декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ИВАНОВА
ТАНЯ КУЦАРОВА
при секретар Мариана Калчева и с участието
на прокурора Емилия Маскръчкаизслуша докладваното
от председателяНИКОЛАЙ УРУМОВ
по адм. дело № 9265/2010.

Производството е по реда на чл. 208 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано по касационна жалба на Областната дирекция на МВР - гр. Смолян, срещу
решение № 159 от 28.05.2010 г. по адм. дело № 52 от 2010 г. на Административния
съд - гр. Смолян. Поддържат се доводи за неправилност на решението и за
необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът по касационната жалба - Недко Красимиров Лойтов от гр. Смолян, чрез
процесуалния си представител - адвокат Пашалиев, прави искане за оставяне на
решението в сила като законосъобразно.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мнение за
основателност на жалбата.
Върховният административен съд - ІІІ отделение, в настоящия съдебен състав, след
преценка на допустимостта и основателността на жалбата намира, че същата е
подадена от надлежна страна и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК.
С обжалваното решение съдът е отменил заповед рег. № Я-41 от 20.01.2010 г. на
директора на ОД на МВР - гр. Смолян, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 4 и
чл. 227, ал. 1, т. 10 от ЗМВР във връзка с чл. 230, ал. 2, т. 4 ППЗМВР на
ответника по касационната жалба Недко Лойтов е било наложено дисциплинарно
наказание "уволнение" и на основание чл. 245, ал. 1, т. 8 ЗМВР е било прекратено
служебното му правоотношение. Прието е, че визираните в заповедта действия,
извършени от служителя, не могат да бъдат квалифицирани като нарушаване на т. 7
от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР (ЕК) и наложеното
наказание не е в съответствие с материалния закон. Описаната фактическа
обстановка в оспорения административен акт не съответства на правната
квалификация. Прието е още, че не е доказана по безспорен начин приетата от
административния орган фактическа обстановка.
Касационната жалба е неоснователна. Оспореното съдебно решение е правилно.
Неоснователни са доводите за необоснованост на решението, поддържани като
касационни основания за отмяна. Съдът при постановяването на решението е обсъдил
подробно установените фактически обстоятелства, при което е направил обоснован
извод за незаконосъобразност на заповедта. От доказателствата не може да се
направи извод за извършено дисциплинарно нарушение - неспазване на правилата на
етичния кодекс по смисъла на чл. 224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР, както обосновано е
приел съдът. За да оцени поведението на служителя като етично укоримо,
административният орган е посочил участието на Лойтов в преговори по определяне
цената на недвижими имот - къща - собственост на брат му, с други лица,
разпитани като свидетели по делото. В мотивите на обжалваната заповед обаче не
са посочени обстоятелства, които да правят поведението на жалбоподателя укоримо
по смисъла на ЕК. Ето защо изводът на съда, че участието в преговори за продажба
на жилището не може да се приеме като нарушение на ЕК, е напълно
законосъобразен. От обсъдените подробно доказателства съдът е направил обоснован
извод за липса на извършено нарушение на служебните задължения по смисъла на чл.
224, ал. 2, т. 4 от ЗМВР. Правилно са установени фактите, свързани с наличието
на нарушение, и изводът за липсата на такова нарушение е обоснован. Съдът
подробно е обосновал решението си и по отношение на липсата на допуснато
нарушение на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.
Решението си съдът е постановил в съответствие с доказателствата по делото, като
е изложил изключително подробни мотиви, които се споделят напълно и от
настоящата съдебна инстанция. Дисциплинарната отговорност е вид субективна
отговорност, която следва да се реализира само при доказано дисциплинарно
нарушение, което в случая не е налице, и затова оспореният административен акт
правилно е преценен като незаконосъобразно издаден. Ще следва на ответника да се
присъдят и направените разноски по делото в размер на 300 лева. Видно от договор
за правна помощ серия СМ № 0424, същите са платени за ползвана адвокатска помощ
и са поискани в съдебно заседание.
С оглед изложеното обжалваното решение като правилен и законосъобразен съдебен
акт следва да се остави в сила.
Водим от горното, Върховният административен съд - ІІІ отделение,


РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 159 от 28.05.2010 г. по адм. дело № 52 от 2010 г. на
Административния съд - гр. Смолян.
ОСЪЖДА ОД на МВР - гр. Смолян, да заплати на Недко Красимиров Лойтов от гр.
Смолян направените разноски по делото в размер на 300 (триста) лева.
Решението е окончателно.


Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Николай Урумов
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Пенка Иванова
/п/ Таня Куцарова