Проблеми на надзирателите

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот defence » 08 Ное 2009, 18:13

inka_81 написа:Цецо,не им отърва да се изправят и говорят за проблемите.Така е било във времето и на "този гръб лежат".Траят си ,очакват и ние да си траем.Да ама не !Продължават с простотиите си :oops: .Няма да стане тази! И те да почнат да носят отговорност, не само да демагогстват!Съвършенните те :lol:


Ако някои други институции си свършат работата няма да им се наложи и отговорност да носят :lol: 'НА БАРЕКАДАТА",ЗДРАВЕЙ БЪЛГАРИЯ"и др. примерно дали нямат някоя минутка ефир за бедния надзирател :lol: ?
defence
 
Мнения: 88
Регистриран на: 08 Сеп 2009, 08:38

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот cecimihailov » 11 Ное 2009, 20:00

Тя темата за отпуските е маловажна нали? Както впрочем и много други на ,които не получаваме отговор дами и господа .Нищо, ние ще продължаваме да си питаме.Нали си нямаме грижи, трябва да си говорим за нещо в свободното време ;) .

"Между 300 и 400 млн. лева от неизползвани отпуски са натрупали служителите на министерствата, но държавата няма да им ги плати. Причината е, че са трупани с години, а това е незаконно, обясни финансовият министър Симеон Дянков в сряда след заседанието на Министерски съвет.

Според Кодекса на труда и Закона за държавния служител полагаемият отпуск се взима задължително в рамките на календарната година. Ако възникнат важни служебни причини, поради които отпуската не може да бъде използвана, тя трябва да бъде взета в първите шест месеца на следващата година. Изплащането на неизползвана отпуска става само при прекратяване на трудовите или служебните задължения.

Такъв е и случаят с планираните от правителството съкращения във ведомствата – държавата ще трябва да компенсира освободените служители за неизползван отпуск. Ще се компенсира единствено предвиденото от закона, каза Дянков. Той допълни, че сега се изготвя нов анализ, за да се изчисли точната сума за тези компенсации.

В момента се изготвя анализ каква сума дължи държавата за неизползваните отпуски на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства – държавни, изпълнителни агенции и т.н., каза още Дянков."

"Прогнозата засега е, че неплатените отпуски са от порядъка на 350-400 млн. лева само от изгонените министерски чиновници. Добрата новина е, че държавата няма да ги плати на 100%, успокои Симеон Дянков. Ще се изплатят само правомерните отпуски.

Причината за това била, че проверките показали неправомерно натрупване на неизползвани отпуски. „Законът не позволява акумулирането на такива големи баланси”, обясни на финансов език ковчежник №1.
Миналия месец пръв за заплахата бюджетът да олекне заради редуциране на щатове и уволнения на чиновници алармира земеделският министър Мирослав Найденов. Само в агенцията по горите към неговото ведомство имало неизплащани отпуски за над 30 милиона лева

Тогава Найденов цитира, че държавата трябва да изплати само на шефа на Агенцията за борба с градушките 18 000 лева за неползвани 220 дни.

Още тогава премиерът Борисов коментира, че е недопустимо служители да натрупват по 300 дни почивка и попита къде са били синдикатите, че тези хора са се преуморили. Според Бойко обаче въпросните трудолюбиви служители не са посмели да излязат в отпуска, за да не открадне някой друг повече от тях."

PS:Ние не сме от тези "трудолюбиви" служители Г-н Премиер.Ние сме от по-малко работливите ,ама имаме някакви "маааалкиииии" натрупвания , за които сигурно пак вината е наша .Така и така проверявате , не ни прескачайте!
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот cecimihailov » 15 Ное 2009, 19:31

NO COMENT !

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА No 7
от 15 август 2005 г.
за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
(обн.,ДВ,бр.70 от 26 август 2005 г.)

Чл.1. С тази наредба се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Чл.2. Наредбата не се прилага за:
1. шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства или машини;
2. компютърни системи, разположени на борда на транспортни средства;
3. компютърни системи, предназначени за обществено ползване;
4. преносими системи, които не се ползват продължително на работното място;
5. калкулатори, касови апарати и всяко оборудване, което има малък екран за данни или измерване, който се изисква за директно ползване на оборудването;
6. пишещи машини с екрани.
Чл.3. (1) Работодателят извършва оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
(2) Работодателят предприема необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на установените по ал. 1 рискове, отчитайки възможностите за тяхното допълнително и/или комбинирано действие.
Чл.4. (1) Работодателят осигурява работните места за работа с видеодисплеи да отговарят на изискванията, посочени в приложението.
(2) При изпълнение на задълженията си по ал.1 работодателят отчита характера на работата и осигурява установените в националното законодателство минимални изисквания.
Чл.5. Работодателят осигурява на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при:
1. постъпване на работа;
2. съществени изменения на организацията на работното място;
3. въвеждане на ново оборудване.
Чл.6. Работодателят предоставя на лицата, работещи с видеодисплеи, информация за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.7. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.8. Работодателят организира трудовата дейност на лицата, работещи с видеодисплеи, по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за:
1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба No 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ,бр.54 от 1999 г.);
2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи.
Чл.9. (1) Работодателят осигурява преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести:
1. преди започване на работа с видеодисплеи;
2. един път на три години за лицата, ненавършили 40 години, и ежегодно за лицата, навършили 40 години;
3. при оплаквания от смущения на зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплеи.
(2) Работодателят осигурява за своя сметка средства за корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалиста по очни болести при прегледите по ал.1.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Видеодисплей" означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й.
2. "Лице, работещо с видеодисплей" е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време.
3. "Работно място за работа с видеодисплей" е съвкупност от: видеодисплей, който може да бъде снабден с клавиатура или входно устройство; и/или софтуер, определящ взаимодействието оператор - машина; аксесоари по избор; периферни устройства - модем, устройство за дискети, принтер, държател на документи, телефон; работен стол и работна маса или работна повърхност; заобикаляща работна среда.
4. "Пренебрежимо ниски нива" са нивата на електромагнитните лъчения, чиито стойности са в границите на нормите, определени в съществените изисквания към продуктите.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл.36, т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба No 3 от 2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ,бр.95 от 2002 г.).
§ 4. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика.
Министър на труда и социалната политика: Хр. Христова
Министър на здравеопазването: Сл. Богоев

Приложение към чл.4, ал.1

Изисквания към работните места за работа с видеодисплеи

I. Изисквания към оборудването
1. Използваното оборудването да не предизвиква рискове за лицата, работещи с видеодисплеи.
2. Екран:
а) знаците върху екрана да са добре и ясно оформени, с подходящ размер и разстояние между знаци и редове;
б) изображението на екрана да е стабилно, без трептене или други форми на смущения;
в) яркостта и/или контрастът между знаците и фона да могат да се регулират от лицето, работещо с видеодисплеи, и да се променят лесно в зависимост от условията на средата;
г) екранът да е подвижен, да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти в зависимост от нуждите на лицето, работещо с видеодисплей;
д) да няма отражения или отразен блясък върху екрана, причиняващи дискомфорт на лицето, работещо с видеодисплей;
е) да има възможност за ползване на отделен плот за екрана или регулируема маса.
3. Клавиатура:
а) клавиатурата да може да се накланя и да е отделена от монитора, за да позволява заемането на удобна работна поза и да не предизвиква умора на ръцете и китките;
б) пространството пред клавиатурата да е достатъчно и да дава възможност за опора на ръцете и китките на лицето, работещо с видеодисплей;
в) клавиатурата да е с матова повърхност за предотвратяване на отразения блясък;
г) начинът на подреждане и характеристиките на клавишите да улесняват ползването на клавиатурата;
д) знаците върху клавишите да са контрастни и четливи при обичайна работна поза.
4. Работна маса и работна повърхност:
а) работната маса или работната повърхност да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване;
б) държателят на документи да е стабилен, да се регулира и да е поставен в положение, което да намалява причиняващите дискомфорт движения на главата и очите при работа;
в) работното място да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза.
5. Работен стол:
а) работният стол да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза;
б) седалката да се регулира на височина;
в) облегалката на стола да се регулира на височина и наклон;
г) да има възможност за поставяне на опора за краката при желание на лицето, работещо с видеодисплей.
II. Изисквания към работната среда
1. Работното място да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с видеодисплей, за промяна на работната поза и работните движения.
2. Осветление:
а) общото и/или локалното осветление да осигуряват достатъчно осветеност и подходящ контраст между екрана и заобикалящата го среда, като се отчитат видът работа и състоянието на зрението на лицето, работещо с видеодисплей;
б) смущаващите зрението блясък и отражение от екрана да се отстранят чрез подходящо съответствие между разположението и подреждането на работното място и разположението и техническите характеристики на източниците на изкуствено осветление.
3. Отражения и блясък:
а) работното място да е организирано така, че източниците на светлина, като прозорци и други отвори, прозрачни или полупрозрачни стени и ярко оцветени повърхности или стени, да не предизвикват директен блясък, както и отражения от екрана;
б) прозорците да имат завеси или щори, които при нужда намаляват дневната светлина, падаща на работното място.
4. При оборудване на работното място да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия.
5. Оборудването на работното място да не води до отделяне на допълнителна топлина, която би могла да предизвика дискомфорт на работещия.
6. В работните помещения да се осигурява и поддържа подходящо ниво на влажност.
7. Всички видове лъчения, с изключение на видимата част на електромагнитния спектър, да бъдат с пренебрежимо ниски нива от гледна точка защита на здравето и безопасността на работещите.
III. Взаимодействие "оператор/компютър"
При проектиране, избор, пускане в експлоатация, промяна на програмния продукт, както и при организиране на дейностите, при които се използват видеодисплеи, работодателят трябва да осигури:
1. програмен продукт, подходящ за съответната работна задача;
2. програмен продукт, лесен за ползване и при възможност приспособим за нивото на знанията и опита на лицата, работещи с видеодисплеи; без знанието на работещия да не се прилагат количествени или качествени проверки или оценки за извършваната работа;
3. системите да осигуряват обратна връзка към работещия за резултата от неговата работа;
4. системите да представят информация във формат и скорост, съобразени с възможностите на работещия;
5. прилагане на ергономичните принципи по отношение на програмния продукт, особено при процеса на преработка на информация от работещия.

" Мълчанието днес ражда викове утре" Продължавайте да мълчите ! s:))
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот nabludatel_1 » 09 Дек 2009, 16:07

cecimihailov написа:Ето отговора на МТСП относно въпрос късаещ невъзможността служители в ГД "ИН" да ползват платен годишен отпуск по реда и условията прдвидени в КТ.

Уважаеми г-н Михайлов,
Съгласно чл. 176, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда, когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползуването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
При спазване на изискванията на цитираните разпоредби работникът или служителят има право сам да определи времето на ползуването на платен годишен отпуск, като в този случай съгласието на работодателя не е необходимо, а се спазва посоченият срок за уведомяването му./


Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Индустриални отношения"

Извън онези 24 въпроса към МП не мислите ли ,че... ?
"КТ", "НАРЕДБА за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи" ,"ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" и др. явно са нормативи ,които в ГД "ИН" нямат стойност.Не е ли време да отправим официално запитване до институциите имащи отношение по казусите свързани с тях?


Точно до Коледа има две седмици...ми кат искате отпуски..решете всички в Пазарджик и си подайте молбите и чакате този срок и излизате и си ги ползвате сами...ако ви стиска....и какво следва в системата?! :o
nabludatel_1
 
Мнения: 25
Регистриран на: 22 Юни 2009, 21:32

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот cecimihailov » 09 Дек 2009, 17:21

Много емоции nabliudatel4e, :PS) ? Аз съм си казал, че на нивото на такива като теб няма да падна.Ние работим с една категория хора , които ни провокират всеки ден и да ме извадиш от равновесие ти с едно постче недоносче във форума няма как да стане ;) .Проблема с отпуските е много сериозен и той се задълбочава.Това ме е накарало да търся коментар от МТСП.Нямам за цел да нападам никой конкретно към този момент, тъй като във връзка с проблема има обективни причини.Така или иначе е нужно някой да говори за проблемите на служителите и няма право един или друг за това, че е на по високо ниво в ерархията да ги игнорира.Така или иначе някой трябва да носи отговорност и за тези неща.Когато има служители с по 100 !!:) и повече дни неползван платен годишен отпуск и както казах тези дни най-вероятно ще се увеличават поради невъзможност да се ползват естествено, че ще има реакция.И тя няма да е както ти се иска да си напишем рапортите в Пазарджик на площада.Опитваме се да сме последователни и затова ще се съобразяваме със законите и установените процедури в държавата.И ССЗБ бе създаден именно с цел не всеки поединично да търси правата си в система ,която все още не се съобразява с трудовото законодателство, а организирано.Така, че по скоро очаквай колективни жалби и искове отколкото театрални постановки за пред медиите.А медии ще има но силно се надявам да не се излагаме пред обществото!
Упех "доброжелателю" !
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот igergov72 » 10 Дек 2009, 02:14

ОТНОСНО КОЛЕГАТА ОТ ВРАЦА, КОГОТО ИСКАТ ДА НАКАЗВАТ- ЗИНЗС чл.100 ал.2 т.7. ДА НАПИШЕ ДОКЛАДНА, ДА Я ПУСНЕ ПО КАНАЛНИЯ РЕД И ДА НЕ МУ ДРЕМЕ. ЗАКОНА Е ЕДИН ЗА ВСИЧКИ!!!
Проблемът на света е, че глупавите са непоклатимо сигурни, а интелигентните- пълни със съмнения
igergov72
 
Мнения: 29
Регистриран на: 02 Дек 2009, 21:24

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот кАсИ-еР-чЕтО » 03 Яну 2010, 13:25

КОЛЕГИ,ПРИКАЗВАТЕ СИ ТУК НЯМА ЛОШО,НО НЕКА ПОМИСЛИМ ЗА СРЕЩАТА НА 20.01.2010г.,КОЛЕГИТЕ ОТ Пз МИ СЕ СТРУВА,ЧЕ ИСКАТ ИЗЯВА В ЛИЧЕН АСПЕКТ,НО НЕ И В СИНДИКАЛЕН.КЪСМЕТ Е ЗА ТЯХ(поне за сега),ЧЕ НАПРАВИХА ДРУЖЕСТВОТО МАЛКО ПРЕДИ НАС,НО В ЖИВОТА НЯМА НИЩО ВЕЧНО-УПРАВНИЦИ СЕ СМЕНЯТ И НЕ САМО МИСЛЯ НО И ЗНАМ,ЧЕ ТОВА ЩЕ Е СКОРО.АКО НЯМА ИНИЦИАТИВНОСТ ОТ Пз,НА СРЕЩАТА С м-р ПОПОВА,ЩЕ ИМА ДРУГА СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВАТА И ЩЕ СТАНЕ ТАКА КАКТО ИСКА-Б О Б О В Д О Л,ИНИЦИАТИВАТА ТРЯБВА ДА Е ЦЯЛОСТНА И ЕДИННА,ЗА ДА СЕ ПОСТИГНАТ ЦЕЛИТЕ КОИТО СМЕ ФОРМУЛИРАЛИ В 24?..........
кАсИ-еР-чЕтО
 
Мнения: 4
Регистриран на: 10 Сеп 2009, 18:37

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот zamsszb1 » 11 Яну 2010, 22:35

кАсИ-еР-чЕтО написа:КОЛЕГИ,ПРИКАЗВАТЕ СИ ТУК НЯМА ЛОШО,НО НЕКА ПОМИСЛИМ ЗА СРЕЩАТА НА 20.01.2010г.,КОЛЕГИТЕ ОТ Пз МИ СЕ СТРУВА,ЧЕ ИСКАТ ИЗЯВА В ЛИЧЕН АСПЕКТ,НО НЕ И В СИНДИКАЛЕН.КЪСМЕТ Е ЗА ТЯХ(поне за сега),ЧЕ НАПРАВИХА ДРУЖЕСТВОТО МАЛКО ПРЕДИ НАС,НО В ЖИВОТА НЯМА НИЩО ВЕЧНО-УПРАВНИЦИ СЕ СМЕНЯТ И НЕ САМО МИСЛЯ НО И ЗНАМ,ЧЕ ТОВА ЩЕ Е СКОРО.АКО НЯМА ИНИЦИАТИВНОСТ ОТ Пз,НА СРЕЩАТА С м-р ПОПОВА,ЩЕ ИМА ДРУГА СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВАТА И ЩЕ СТАНЕ ТАКА КАКТО ИСКА-Б О Б О В Д О Л,ИНИЦИАТИВАТА ТРЯБВА ДА Е ЦЯЛОСТНА И ЕДИННА,ЗА ДА СЕ ПОСТИГНАТ ЦЕЛИТЕ КОИТО СМЕ ФОРМУЛИРАЛИ В 24?..........


Прочети декларацийте на 6 СД към ССЗБ в подкрепа на предложените лица да представят на ССП!
Аз мога да ти ги пратя, МОЛЯ спри да компрометираш свои! ;)!
Знаеш ми GSM!
zamsszb1
 
Мнения: 176
Регистриран на: 08 Юли 2009, 14:03

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот defence » 13 Яну 2010, 09:48

кАсИ-еР-чЕтО написа:КОЛЕГИ,ПРИКАЗВАТЕ СИ ТУК НЯМА ЛОШО,НО НЕКА ПОМИСЛИМ ЗА СРЕЩАТА НА 20.01.2010г.,КОЛЕГИТЕ ОТ Пз МИ СЕ СТРУВА,ЧЕ ИСКАТ ИЗЯВА В ЛИЧЕН АСПЕКТ,НО НЕ И В СИНДИКАЛЕН.КЪСМЕТ Е ЗА ТЯХ(поне за сега),ЧЕ НАПРАВИХА ДРУЖЕСТВОТО МАЛКО ПРЕДИ НАС,НО В ЖИВОТА НЯМА НИЩО ВЕЧНО-УПРАВНИЦИ СЕ СМЕНЯТ И НЕ САМО МИСЛЯ НО И ЗНАМ,ЧЕ ТОВА ЩЕ Е СКОРО.АКО НЯМА ИНИЦИАТИВНОСТ ОТ Пз,НА СРЕЩАТА С м-р ПОПОВА,ЩЕ ИМА ДРУГА СРЕЩА НА ДРУЖЕСТВАТА И ЩЕ СТАНЕ ТАКА КАКТО ИСКА-Б О Б О В Д О Л,ИНИЦИАТИВАТА ТРЯБВА ДА Е ЦЯЛОСТНА И ЕДИННА,ЗА ДА СЕ ПОСТИГНАТ ЦЕЛИТЕ КОИТО СМЕ ФОРМУЛИРАЛИ В 24?..........


Това, че ПЗ са регистрирали (не просто направили ) СИНДИКАТ , само на късмет ли го отдавате? Интересно разсъждавате.Какъв е проблема да направите още един синдикат не дружество както пишете.Дружество сте направили вие и всички след тях."Управниците се сменят"!От де накъде пък управници :P ?Не са ли просто едни от нас ."Ще стане така както Бобов дол иска"!И какво е иска Бобов дол да почнем със залозите :P ? Освен , че приказвате за някакви смени.Формулирани са някакви въпроси които трябва да се обсъждат и да се търси разрешаването на проблеми от които идват въпросите.Какъв по кратък път предлагате за да има промяна.Дайте рецепта да вземем разтоянието по азимут и взимате власта :P .
Там или е най-кофти затвора и ви е писнало или си вярвате повече или някой ви мъти главите ?
Споко, всьо в порядки !
defence
 
Мнения: 88
Регистриран на: 08 Сеп 2009, 08:38

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот nqmabivshi » 13 Яну 2010, 10:14

Колеги, темата е за проблеми на надзирателите, а не МЕЖДУ надзирателите. Мисля, че това е важно.
Йонко Стефанов - Председател на Синдикално дружество гр. Велико Търново към ССЗБ. sszb_vt@abv.bg
Модератор на раздел СИНДИКАТ на надзирателите в затворите
http://sszb.eu/
nqmabivshi
 
Мнения: 787
Регистриран на: 18 Дек 2008, 12:44

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот defence » 13 Яну 2010, 12:26

nqmabivshi написа:Колеги, темата е за проблеми на надзирателите, а не МЕЖДУ надзирателите. Мисля, че това е важно.


ok,прав си.не търся конфликт.просто моята гледна точка.наистина има по важни неща.
да заровим томаховките :P
defence
 
Мнения: 88
Регистриран на: 08 Сеп 2009, 08:38

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот zamsszb1 » 13 Яну 2010, 18:40

http://vbox7.com/play:08d5c165

ЗАРОВЕТЕ ТОМАХАВКИТЕ!!!
ПОЗДРАВЕТЕ СОФИЯ!!! :P
zamsszb1
 
Мнения: 176
Регистриран на: 08 Юли 2009, 14:03

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот nqmabivshi » 15 Яну 2010, 13:45

Днес е проведена среща със зам.министър Хр. Ангелов и гл. директор П. Василев в затвора Бобовдол с представители на синдиката. Срещата е от така наречените планирани обиколки по затворите в България и запознаване на место с проблемите на състава. Секторите Арести и Пробация няма да бъдат посещавани. На срещата е бил поставен остро въпроса за работното време и отчитането на 24-часовите дежурства. Отговорът на зам. министъра е бил, че този въпрос подлежи на обсъждане и решаване на заседанията на съвета за социално партньорство. В тази връзка гл. директор П. Василев е заявил, че до 29.01.2010г. ще излезе ППЗИНЗС, в който ще бъде уредено работното време така, че да няма разминавания в изчисляването му в различните поделения на ГДИН. Другият въпрос, който е бил поставен е за определянето заплатите за длъжност на надзирателите във връзка с глава 4, чл.22 от ЗИНЗС, където има разминаване в действителното заплащане и това, което трябва да бъде. Бил е поставен и въпрос за почивни бази на министерството, където могат да почиват обикновените служители. При съществуващите в момента е невъзможно обикновения надзирател да почива, поради високите цени. Отговора... неудобно ми е да го напиша... звъннете или на мен или на Председателя на СД2 Георги Стоянов. Това е основното от срещата.
Йонко Стефанов - Председател на Синдикално дружество гр. Велико Търново към ССЗБ. sszb_vt@abv.bg
Модератор на раздел СИНДИКАТ на надзирателите в затворите
http://sszb.eu/
nqmabivshi
 
Мнения: 787
Регистриран на: 18 Дек 2008, 12:44

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот dakota_ » 15 Яну 2010, 14:51

badivan написа:Същият служител е с повече от 20 години служба и е перфектен в изпълнението на служебните си задължения.Затворниците го мразят,защото не им пуска никаква аванта.Дайте ми препоръки как да го защитя,като синдикален лидер.


Няма как да го защитиш от нещо което все още не се е случило и е само на думи (поне така разбирам от описаното)...
Когато се стигне до издаване на заповед и същият бъде наказан по съответния ред,тогава чак може да се търси и помощ ако съответния служител се чувства засегнат и смята,че е наказан неправомерно подава жалба...реда е известен и няма да го описвам...
dakota_
 
Мнения: 6506
Регистриран на: 20 Фев 2009, 20:49

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот cecimihailov » 15 Яну 2010, 20:32

nqmabivshi написа:Днес е проведена среща със зам.министър Хр. Ангелов и гл. директор П. Василев в затвора Бобовдол с представители на синдиката. Срещата е от така наречените планирани обиколки по затворите в България и запознаване на место с проблемите на състава. Секторите Арести и Пробация няма да бъдат посещавани. На срещата е бил поставен остро въпроса за работното време и отчитането на 24-часовите дежурства. Отговорът на зам. министъра е бил, че този въпрос подлежи на обсъждане и решаване на заседанията на съвета за социално партньорство. В тази връзка гл. директор П. Василев е заявил, че до 29.01.2010г. ще излезе ППЗИНЗС, в който ще бъде уредено работното време така, че да няма разминавания в изчисляването му в различните поделения на ГДИН. Другият въпрос, който е бил поставен е за определянето заплатите за длъжност на надзирателите във връзка с глава 4, чл.22 от ЗИНЗС, където има разминаване в действителното заплащане и това, което трябва да бъде. Бил е поставен и въпрос за почивни бази на министерството, където могат да почиват обикновените служители. При съществуващите в момента е невъзможно обикновения надзирател да почива, поради високите цени. Отговора... неудобно ми е да го напиша... звъннете или на мен или на Председателя на СД2 Георги Стоянов. Това е основното от срещата.


От това , което чета колегите са поставили въпроси,но конкретни отговори липсват.Членовете на ССЗБ в Бобов дол,а по нататък и останалите надявам се ще разберат ,че представляащите ги изпълняат ангажиментите си ,но пътя който поехме е дълъг и изпълнен с препятствия.
По първия въпрос очаквам уреждане :lol: на проблема в посока 25 (не 24) часа отработени,уеднаквено :lol: отчитатане на 20ч. по ППЗИНЗС.Ако се случи в някой дружества вкл.Сливен ще сме много "доволни" :cry: Все пак засега само прогнозирам.В тази връзка ще отбележа ,че в БА 24ч.наряди се зачитат за 24ч. отработено реме при 8ч. почивка,а в ДОЧ към МВР и НСО по информация от колеги при 24ч. дежурство се зачитат 22 отработени часа.Изводите си правете вие.
Втория по-добре да не коментирам.Печатна грешка на издателя на ЗИНЗС най-вероятно ;) .
Относно почивните бази е добре колегите да постнат отговора.Все пак това е въпрос поставен от членовете и ние сме последните в случая,които трябва да изпитваме неудобство от казаното.
Сега чакаме 20.01. и след това УС не се съмняам ще подготви провеждането на ново ОС за да анализираме фактите.
Цветан Михайлов-Председател СД гр.Сливен към ССЗБ
Когато има толкова случайности, търси закономерност.

sszb_sliven@abv.bg
Аватар
cecimihailov
 
Мнения: 346
Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:41

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот ivo86 » 24 Ное 2010, 20:46

Дали вече надзирателие имат право на лично оръжие и да носят служебното извън работата както полицаитe? някои има ли информация по двата въпроса. Благодаря ви
ivo86
 
Мнения: 1
Регистриран на: 24 Ное 2010, 20:42

Re: Проблеми на надзирателите

Мнениеот White Wolf » 25 Ное 2010, 23:23

ivo86 написа:Дали вече надзирателие имат право на лично оръжие и да носят служебното извън работата както полицаитe? някои има ли информация по двата въпроса. Благодаря ви

Надзирателите винаги са имали право на лично оръжие,просто не са упоменати като Служители в закона за облекчено придобиване на лично късо нарезно,за целта ни искат почти всички документи като граждански лица с изключение на курса за боравене който би следвало да го замести бележката издадена от Кадрова служба,удостоверяваща че си Държавен служител работещ на безсрочен трудов договор,за облекчен режим са упоменати МВР и МО,същия проблем като нас го имат и ДАНС,надявам се скоро да се коригират тези разминавания,даже бяха поставени на дневен ред.Колкото до служебното оръжие,то е забранено за носене навън от Главния Директор,мазника ПетЮ,чието семемейство не е застрашено от посегателство,защото не знае нищо за работата с Л.С.,и за който Надзирателите са лошите а контингента е препитание и съответно са добрите,или поне състоятелната част от тях.........
Противоречията в Системата,се пораждат от липсата на взаимоуважение
Аватар
White Wolf
 
Мнения: 38
Регистриран на: 19 Мар 2009, 20:44

ПредишнаСледваща

Назад към Синдикат на служителите в затворите

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта